پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد کوه دره ئی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، سجاد محمدی [استاد مشاور]
چکیده: انفجار در معدنکاری به عنوان فعالیت مرکزی و اصلی تأثیرگذار برروی راندمان تولید، مسائل مربوط به ایمنی، اقتصاد و محیط زیست شناخته می شود. برای همین منظور برای انجام یک انفجار هوشمندانه لازم است تا به ابزارهای مدیریتی، تصمیم گیری و اجرایی مجهز بود تا بتوان با بررسی نتایج هر انفجار مقدمات بهبود و بهینه سازی پارامترهای آن را فراهم کرد. برای دست یابی به این هدف در این تحقیق برای ارزیابی ریسک نتایج انفجار، ابتدا سابقه علمی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مهمترین عوامل زمینه ساز رخداد ریسک در عملیات انفجار در معادن سنگ آهن لیست شد. برای بررسی ریسک های مرتبط با هر سیستم، ابتدا لازم است تا پتانسیل ریسک های ذاتی و سناریوهای مرتبط با آن به طور سیستماتیک ارزیابی و شناسایی شوند. پس از آن نحوه ارتباط این عوامل شناسایی و در قالب درخت خطا برای 9 رویداد نهایی به صورت مجزا ترسیم شد. به منظور فائق آمدن بر محدودیت های عدم وجود داده و بانک اطلاعاتی در مورد نتایج انفجار و همچنین عدم قطعیت موجود در ذات پارامترهای مورد بررسی، پرسشنامه هایی به 29 نفر از کارشناسان خبره در امر عملیات انفجار ارسال شدند و از روش تحلیل درخت خطای فازی (FFTA) برای محاسبه احتمال رویدادهای نهایی استفاده شد. پس از آن برای محاسبه پیامد مربوط به نتایج انفجار برای تشکیل ماتریس ریسک، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد. با دستیابی به احتمال و پیامد هر پارامتر، ماتریس ریسک برای ریسک های شناسایی شده در سه دسته ریسک ایمنی، ریسک اقتصادی و ریسک زیست محیطی ارائه شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از ماتریس های ریسک، برای معادن سنگ آهن مورد مطالعه، رویدادهای پرتاب سنگ و لرزش زمین در طبقه ریسک غیر قابل تحمل، رویدادهای لرزش هوا و سروصدا، ایجاد پاشنه و کف پله ناصاف در طبقه ریسک نامطلوب دسته بندی شدند. همچنین گازهای سمی حاصل از انفجار، گردوغبار، دزدکردن چال و وضعیت خردشدگی در طبقه ریسک قابل تحمل و انفجار نابهنگام در طبقه ریسک قابل صرفنظر قرار گرفتند. در نهایت برای کنترل و کاهش تأثیرات منفی ریسک های بحرانی، برنامه واکنش در مقابل ریسک یا پاسخ به ریسک برای هر یک از آن ها ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک انفجار #ارزیابی ریسک انفجار #روش تحلیل درخت خطای فازی (FFTA) #روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) #منطق فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)