پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حامد غلامی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: در تحقیق حاضر ریسک‌ها و علت‌های اصلی آن‌ها در پروژه احداث تونل به‌صورت دقیق، شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای دقیق‌تر شدن بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته در این پایان‌نامه از روش‌های فازی درخت خطا و همچنین روش سلسله مراتبی فازی برای شناسایی پارامترهای ریسک‌ها و نمایش گرافیکی آن‌ها اشاره‌ شده است. به دلیل اینکه در واژه‌های زبانی عدم قطعیت وجود خواهد داشت، در این پایان‌نامه از داده‌های فازی جهت آنالیز کمی احتمالات و وقوع شدت ریسک بر روی معیارهای زمین‌شناسی، طراحی، مدیریت،ایمنی و هزینه استفاده گردید. همچنین لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از معیارها توسط فرایند سلسله مراتبی فازی تعیین شد و به کمک این فرایند به ترکیب شدت پیامد پرداخته و شدت اثر ریسک موردمحاسبه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا در پروژه تونل سازی خط 3 مترو مشهد، 17 ریسک اصلی از طریق مطالعات گذشته و مصاحبه با خبرگان و متخصصان در پروژه احداث تونل شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای هرکدام از ریسک‌های مطرح‌شده یک درخت خطا به‌طور مجزا رسم و با استفاده از آن‌ها به ارزیابی علت ریسک‌های اصلی پرداخته‌شده است. بر این اساس برای انجام آنالیز کمی و تهیه داده‌های موجود در پروژه بعد از رسم درخت خطا، پرسشنامه‌هایی تنظیم شد که توسط کارشناسان و متصدیان پروژه تکمیل گردید.با استفاده از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در این پایان نامه ریسک‌های خرابی در بخش برش دهنده ،مشکلات مربوط به تخلیه مصالح حفاری و پیشروی دستگاه ، سایش کاترها انحراف از مسیر و گرفتگی و انسداد دیسک‌ها در پروژه خط3 مترو مشهد فاکتورهای بالایی از ریسک را دارا هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی ریسک #تونل سازی مکانیزه #روش تحلیلی درخت خطا فازی(FFTA) #روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی(FAHP) #خط3مترو مشهد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)