پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عارف فاقدی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، شکراله زارع[استاد راهنما]
چکیده: اجرای مکانیزه تونل، پیشرفت و گسترش صنعت تونلسازی را سرعت بخشیده است. با این حال پروژه‌های تونلسازی به دلیل عدم قطعیت‌های مرتبط با آنها همواره با درصد بالایی از ریسک همراه می‌باشند. بنابراین و با توجه به هزینه و زمان زیاد در خصوص انجام پروژه‌های حفاری مکانیزه، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک ماشین حفاری ضرورت دارد. لذا در این تحقیق ارزیابی، برآورد و رتبه‌بندی مخاطرات محتمل ژئوتکنیکی و زمین شناسی در تونلسازی مکانیزه در نواحی شهری مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا با بررسی روش های مدیریت ریسک، روش های مناسبی برای رتبه بندی ریسک انتخاب شده است. در ادامه مهمترین مخاطرات زمین شناسی موجود در حفاری مکانیزه در نواحی شهری معرفی و بررسی شده است. مهمترین مخاطرات زمین شناسی موجود در مسیر تونل خط 1 متروی تبریز شناسایی شده و پس از بررسی کیفی این مخاطرات، اقدام به رتبه بندی ریسک این مخاطرات با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) شده است. نتایج حاصل از رتبه بندی ریسک هماهنگی مناسبی با نتایج حفاری واقعی مسیر تونل دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تونلسازی مکانیزه #عدم قطعیت #مخاطرات زمین شناسی #رتبه بندی ریسک #تونل خط 1 متروی تبریز #تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)