پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد امین قسوره [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]، نازبانو فرزانه بهالگردی [استاد مشاور]
چکیده: فضاهای زیرزمینی به علت اینکه در محیط‌های ژئوتکنیک با عدم قطعیت بالا اجرا می‌شوند، ریسک‌های بالایی را نیز به دنبال دارند. بیشترین حوادث و رخدادها در این سازه‌ها، اغلب با عدم قطعیت همراه است، بنابراین پیشرفت روشهای تحلیل و مدیریت ریسک و جلوگیری از وقوع حوادث امری ضروری است. شناخت هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار بر روند اجرای پروژه می‌تواند راه را برای این منظور هموار کند. رتبه‌بندی ریسک‌های پروژهها، قسمت کلیدی مرحله ارزیابی ریسک در فرآیند مدیریت ریسک‌ هر پروژه است. روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چند معیاره، به ‌عنوان رویکردی کمّی، به ‌منظور امکان استفاده از آن‌ها در مسئله رتبه‌بندی ریسک‌های هر پروژهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق به کمک نظریه بازی‌ و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، روشی جدید برای مدیریت ریسک‌های موجود در تونل خط 3 قطار شهری مشهد ارائه شده است. بر اساس پاسخ متخصصان و خبرگان به پرسشنامه‌های تهیه شده، گروه‌های مختلف ریسک‌های شناسایی شده با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده‌آل رتبه‌بندی گردیده است. بر این اساس گروه ریسک‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین ریسک و گروه ریسک‌های اجتماعی به عنوان کم اهمیت‌ترین ریسک در رتبه‌بندی با استفاده از هر دو روش قرار گرفته‌اند. در ادامه پاسخ مناسب به ریسک‌های اصلی حاصل از رتبه بندیها با استفاده از مدل‌سازی حاصل نظریه بازی‌ پیشنهاد و به لحاظ درجه اهمیت رتبه‌بندی شده است. همچنین بدترین حالت ریسک در پروژه نیز مشخص گردیده و پاسخ‌های مناسب برای این حالت نیز به ترتیب درجه اهمیت بیان شده است. نتایج به دست آمده مبین آن است که ریسک مربوط به مشکلات تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین ریسک در این پروژه مشخص شده و سایر ریسک‌ها در رتبه‌های بعدی به لحاظ درجه اهمیت قرار گرفتند. همچنین استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در زمان‌های کمبود اعتبار و مشکلات مالی پروژه نیز به عنوان مهم‌ترین پاسخ به ریسک در این پروژه به لحاظ درجه اهمیت است و سایر پاسخ‌‌ها در رتبه‌های بعد به لحاظ درجه اهمیت قرار گرفته‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل سلسله مراتبی #تصمیم‌گیری چند معیاره #تونل #ریسک #شباهت به گزینه ایده‌آل #نظریه بازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)