پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
جواد رجبی [پدیدآور اصلی]، مرتضی جوادی اصطهباناتی[استاد راهنما]
چکیده: احداث تونل با روش چالزنی و انفجار در مقایسه با شیوه مکانیزه به دلیل هزینه سرمایه گذاری کم تر بیشتر مورد توجه است. اما باید به این مطلب هم اشاره کرد که روش چالزنی و انفجار به ویژه در معادن زیرزمینی زغال سنگ با مخاطرات قابل توجهی روبرو است که اگر به خوبی مدیریت نشود باعث ایجاد خسارات متعدد و جبران ناپذیر و همچنین طولانی تر شدن و افزایش هزینه ها شود. به همین خاطر برای کاهش حوادث و بهینه سازی عملیات انفجار باید ریسک ها و مخاطرات موجود شناسایی شده و با مدیریت و عکس العمل مناسب می توان با پاسخ به ریسک ها گامی صحیح و مؤثر برداشت. در این تحقیق که با هدف شناسایی خطرات، ارزیابی، طبقه بندی ریسک ها در مجموعه معدنی برناکی از مجموعه معادن شرکت زغال سنگ البرز شرقی است می توان با کنترل علل ریشه ای ریسک های اصلی، از وقوع آن ها جلوگیری کرد و یا شدت اثر آن ها را کاهش داد. در این تحقیق با مطالعه پژوهش های پیشین و جمع آوری اطلاعات، ریسک های مربوط به تونل سازی به روش چالزنی و انفجار در مجموعه معدنی برناکی از مجموعه معادن شرکت زغال سنگ البرز شرقی شناسایی شد. ریسک های اصلی و علل به وجود آورنده آن ها به نام رویدادهای نهایی، میانی و اساسی در قالب درخت خطا شناسایی و رسم شدند. رویدادهای نهایی مؤثر در ریسک تونل سازی به روش چالزنی و انفجار در 7 قسمت پرتاب سنگ، لرزش هوا، لرزش زمین، دزد کردن چال، انفجار ناگهانی، وجود قطعات درشت و وجود قطعات بسیار ریز طبقه بندی شدند. همچنین میزان اهمیت رویدادهای اساسی از طریق تهیه و ارسال پرسشنامه از کارشناسان نظرخواهی شد. از تئوری فازی برای وزن دادن به علل ریشه ای استفاده شد تا احتمال وقوع رویدادهای اساسی و میانی و در نتیجه رویدادهای نهایی به دست آید. سپس برای محاسبه شدت پیامد هر یک از رویدادهای نهایی از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شده است. ماتریس ریسک برای رویدادهای نهایی تشکیل شد و نتایج این تحقیق نشان داد که دزد کردن چال و پرتاب سنگ به عنوان بحرانی ترین حوادث تعیین و رویدادهای لرزش زمین، لرزش هوا، وجود قطعات بسیار ریز، وجود قطعات درشت و انفجار ناگهانی در رتبه های پایین تر قرار گرفتند و در ادامه پاسخ-های مناسبی برای کنترل آن ها در دو بخش پاسخ های مدیریتی و فنی برای کنترل یا کاهش ریسک ارائه شد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ریسک #درخت خطای فازی #تونل سازی #چالزنی و انفجار #مجموعه معدنی برناکی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)