پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهدی اونق [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: عملیات چالزنی و انفجار از مهمترین فرآیندهای عملیات معدنی هستند که سایر فرآیندها به نحوی در ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با آن می باشند. بهینه سازی این عملیات می تواند در کاهش حجم حفاری، میزان مصرف مواد منفجره، توزیع دانه بندی قطعات خرد شده و در نهایت هزینه های استخراج معادن مؤثر باشد. هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی چالزنی و انفجار مناسب برای رسیدن به بیش شکست کمتر، پیشروی و خردایش مناسب برای معدن زمستان یورت می باشد. در این راستا از خردایش هفت انفجار در این معدن عکس برداری و 40 عدد سطح مقطع قبل و بعد از انفجار به همراه پیشروی های حاصله برداشت شد. در مبحث خردایش با استفاده از روش غیرمستقیم آنالیز تصویری و با استفاده از نرم افزار Goldsize کیفیت خردایش انفجار های معدن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی کیفیت خردایش حاصل از انفجار، از کپه های انفجاری هفت انفجار عکس برداری شد. بعد از بررسی و تحلیل عکس های گرفته شده، خردایش انفجارهای صورت گرفته به روش تجربی معدن نامناسب ارزیابی شد. در مباحث پیشروی و بیش-شکست با استفاده از روش های فازی و فازی عصبی تطبیقی، مدل های پیش بینی کننده، برای پیش بینی این پدیده ها ساخته شده است. برای ساخت مدل پیش بینی کننده میزان پیشروی از روش فازی استفاده شد که نتایج مطلوبی از این مدل حاصل نشد. برای پیش بینی میزان بیش شکست از روش فازی عصبی تطبیقی استفاده شد که مدل حاصله از این روش نتایج مطلوبی ارائه داد. سپس با استفاده از نتایج حاصله از مدل، الگویی برای استفاده در معدن مورد مطالعه پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی الگوی چالزنی و انفجار #تونل #پیشروی #خردایش #بیش شکست #پیش بینی #فازی #فازی عصبی تطبیقی #Goldsize

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)