پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سجاد باقری زرغانی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: مهم ترین هدف عملیات آتشکاری، خردایش مطلوب سنگ است زیرا بخش اعظمی از هزینه های تولید را شامل می شود. تاکنون مدل های تجربی زیادی در زمینه ی پیش بینی خردایش حاصل از انفجار، ارائه شده است. مدل های ارائه شده به گونه ای هستند که نمی توان همه ی پارامترهای مرتبط را در یک زمان و باهم درنظر گرفت. با در نظرگرفتن این محدودیت ها و شرایط، پیش بینی خردایش حاصل از انفجار به روش های جدیدی مانند سیستم مهندسی سنگ نیاز است که این کاستی ها را جبران کند. در این پایان نامه، معدن مس سونگون به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب و اطلاعات یازده مورد از انفجارهای آن، برای ساخت مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است. این پارامترها شامل بارسنگ، خرج ویژه، نسبت فاصله ی جناحی چال ها به بارسنگ (S/B)، نسبت گل-گذاری به بارسنگ (St/B)، ضریب سفتی (H/B)، تعداد ردیف، زمان تاخیر، انحراف چال، قطر چال، نسبت اضافه حفاری به بارسنگ (J/B)، تعداد دسته درزه، بازشدگی درزه ها، فاصله داری درزه ها، تداوم درزه ها، پرشدگی، شیب و جهت شیب، مقاومت سنگ هستند. با استفاده از این پارامترها ماتریس اندرکنش فازی تشکیل و شاخص خردایش سنگ ارائه شد. در ادامه از روش آنالیز تصاویر Goldsize برای تعیین کیفیت خردایش استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد مدل ارائه شده، از شاخص های آماری ضریب تصمیم گیری و مجذور میانگین خطا بین خردایش پیش بینی شده و اندازه گیری شده (واقعی) استفاده شد، که به ترتیب 0/92 و 1/72 بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس اندرکنش فازی پارامترهای مقاومت سنگ و جهت داری درزه ها به عنوان مسلط ترین پارامترها بر سیستم بدست آمد و پارامترهای بارسنگ، خرج ویژه و نسبت فاصله-داری جناحی چال ها به بارسنگ به عنوان پارامترهایی که بیشترین اندرکنش را در سیستم دارند، تعیین شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیش بینی خردایش #سیستم مهندسی سنگ فازی #معدن مس سونگون #ماتریس اندرکنش #Goldsize

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)