پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیر آزادمهر [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش عمق بهره‌برداری از معادن بزرگ‌مقیاس روباز، هزینه های تولید نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. بنابراین الزام کاستن از هزینه ها، مهندسین طراح را به سمت به‌کارگیری رویکردهای کم‌هزینه‌تر زیرزمینی نظیر روش استخراج تخریب توده ای سوق می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای آماده سازی استخراج تخریب توده ای، حصول اطمینان از امکان پیاده‌سازی این روش را پیش از آغاز هر پروژه ایجاب می‌نماید. از دیدگاه فنی، چالش قابلیت تخریب به‌خصوص برای کانسارهای با کانسنگ های مقاوم تر همواره مدنظر طراحان بوده است. بسیاری از متغیرهای کلیدی روش تخریب توده‌ای از جمله الگوی طراحی و پیشروی زیربرش، پیکربندی دهانه‌های تخلیه، ارتفاع ستون تخلیه و سرعت تخلیه تابعی از خردشوندگی توده سنگ هستند، این متغیرها نقش بسیار مهمی در شروع تخریب، تداوم آن و تولید محصول با خردشدگی مناسب ایفا می کنند. در این تحقیق، در ابتدا تمامی عوامل موثر بر امکان اجرای این روش تبیین شده و سیستم‌های مهندسی سنگ (RES)، به ‌عنوان ابزار بررسی کمی اندرکنش‌ این عوامل بر یکدیگر بکار رفته است، کدگذاری ماتریس اندرکنش سیستم مهندسی سنگ، با تمرکز بر تاثیرات غیرمستقیم عوامل بر یکدیگر و همچنین کاهش عدم قطعیت بهبود داده شده است. بدین منظور پس از تعیین ماتریس اندرکنش مستقیم، برای به دست آوردن ماتریسی واحد که برآیند نظرات کارشناسان مختلف باشد و همچنین کاهش عدم قطعیت، ابتدا با استفاده از سیستم‌های فازی ماتریس برآیند نظر کارشناسان تهیه و سپس با استفاده از روش تحلیل ساختاری PWP، ماتریس اندرکنش غیرمستقیم عوامل محاسبه‌ شده است. درنهایت، پس از تحلیل اندرکنش‌ها در ماتریس بهبود یافته، شاخص فازی غیرمستقیم امکان پذیری پیاده‌سازی روش تخریب توده ای توسعه داده ‌شده است. برای این منظور23 عامل موثر از میان 32 عامل موثر بر امکان پیاده‌سازی روش تخریب توده ای انتخاب و بر اساس نتایج مطالعات پیشین در چهار گروه اصلی عوامل ژیومکانیکی، عوامل محیطی، عوامل هندسی و عوامل عملیاتی طبقه‌بندی‌ شده‌اند. در نهایت با استفاده از ماتریس اندرکنش فازی غیرمستقیم، شاخص امکان پذیری پیاده‌سازی روش تخریب توده ای ارایه و مقادیر آن برای معادن کمث، دیابلو رجیمنت و ریزرو نورث محاسبه شده است. برای تکمیل پژوهش، نتایج به دست آمده با داده های به دست آمده از گزارش های مربوط به معادن مذکور، مقایسه گردیده است که حاکی از انطباق خوب روش ارایه ‌شده در برآورد امکان-پذیری پیاده‌سازی روش تخریب توده ای بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخریب توده‌ای #خردشوندگی #شاخص امکان پیاده سازی #سیستم‌های مهندسی سنگ #اندرکنش غیرمستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)