پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
وحید قزوینی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: روش معدن کاری جبهه کار طولانی یکی از دو روش بنیادی در استخراج زیرزمینی زغال می باشد. در ایران به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب از یک سو و از طرف دیگر نبود روشی کارآمد جهت تعیین و امکان سنجی انتخاب نوع روش به کار رفته در استخراج زغال، معمولا سطح تولید در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و از حالت غیر مکانیزه (ساده) در اکثر معادن زغال استفاده می شود. ممکن است در معادنی که در حالت غیر مکانیزه فعالیت می کنند در صورتی که برخی از تجهیزات به آن مجموعه اضافه شود سطح تولید افزایش یابد و حتی توجیه پذیری اقتصادی آن نیز افزایش یابد. بنابراین به کارگیری روشی مناسب برای ارزیابی شرایط و پارامترهای تاثیرگذار در توانایی تولید معادن راهگشای انتخاب روش استخراج (دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه) و قضاوت مهندسی در رابطه با انتخاب تجهیزات استخراج است که می تواند به بهبود سطح تولید در این معادن کمک نماید. در این پژوهش بر مبنای روش های استخراج جبهه کار طولانی و عوامل موثر در تولید زغال به شناسایی فاکتورهای موثر در سطح تولید در این روش پرداخته شده است. سپس با استفاده از عوامل شناسایی شده به ارزیابی این پارامترها پرداخته و به منظور تحلیل و شناسایی پارامترهای موثر در سطح تولید معادن زغال سنگ از مبنای روش احتمالاتی سیستم های مهندسی سنگ (PESQ) استفاده شده است. پس از ارزیابی این پارامترها به صورت احتمالاتی شاخص سطح تولید معرفی شده است که به ارزیابی پتانسیل سطح تولید در معادن می پردازد. در پایان نیز برای اعتبارسنجی شاخص ارائه شده از اطلاعات معدن مهماندویه بهره گرفته شده است که نتایج حاصل از شاخص با وضعیت موجود تطابق مناسبی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبهه کار طولانی #روش سیستم های مهندسی سنگ (RES) #کدگذاری احتمالاتی (PESQ) #شاخص سطح تولیدمعادن زغال سنگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)