پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حسین جهانی [پدیدآور اصلی]، شکراله زارع[استاد راهنما]، حامد جمشیدی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از پارامترهای مهم در حفاری تونل ها در مناطق شهری با استفاده از ماشین سپر فشار تعادلی زمین (EPB)، فشار نگهداری جبهه کار تونل می باشد، چرا که اعمال فشار کم تر یا بیش تر از حد تعادلی به ترتیب باعث ریزش و بالازدگی در جبهه کار تونل و سطح زمین می شود که نتیجه آن توقف در حفاری، نشست یا بالازدگی در سطح زمین، آسیب به ساختمان های اطراف تونل و افزایش هزینه ها می شود. فشار لازم برای نگهداری جبهه کار تونل با استفاده از سرعت گردش نقاله مارپیچ به عنوان تابعی از نرخ نفوذ ماشین کنترل می شود. فشار مناسب برای نگهداری جبهه کار تونل با در نظر گرفتن پارامترهای هندسی تونل، بارهای ترافیکی و سازه ا ی، سطح آب زیرزمینی، پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک و ارتفاع روباره به کمک روش های تجربی- تحلیلی (تعادل حدی و آنالیز حدی) و عددی برآورد می شود. در این تحقیق پایداری جبهه کار در تونل جمع آوری آّ ب های سطحی ابوذر با استفاده از روش های تجربی- تحلیلی و عددی (المان محدود) بررسی شده است سپس مقادیر بدست آمده از این روش ها با هم مقایسه شده است و در نهایت به منظور بررسی تاثیر پارامتر های مختلف روی فشار سینه-کار، آنالیز حساسیت روی این پارامترها صورت گرفته است و مشخص شد که آب زیرزمینی و چسبندگی بیش ترین تاثیر را در فشار نگهداری جبهه کار دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین سپر فشار تعادلی زمین #فشار نگهداری جبهه کار تونل #ریزش جبهه کار #بالازدگی #نشست #نقاله مارپیچ #روش های تجربی- تحلیلی و عددی #روش تعادل حدی #روش آنالیز حدی #روش المان محدود #تونل جمع آوری آّ ب های سطحی ابوذر #آنالیز حساسیت #آب زیرزمینی و چسبندگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)