پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
احمد سلیم ادیب اصل [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهمترین مسائلی که در بحث سدهای خاکی و خاکی-سنگریزه ای پیش روی مهندسان سدسازی و ژئوتکنیک قرار دارد، آنالیز پایداری شیب و تحلیل سطح گسیختگی و نیز نحوه تعیین گسیختگی شیب ها می باشد. متداول ترین روش های تحلیل پایداری شیب ها، روش های تعادل حدی و روش المان محدود است که با انجام محاسبات دستی قابل محاسبه بوده و همچنین از برنامه های کامپیوتری نظیر Slope/w و Plaxis بدین منظور و نیز تعیین سطح گسیختگی بحرانی استفاده می گردد، اما ترسیم و تعیین این سطوح گسیختگی که به قوس لغزش معروفند تا کنون به طور واقعی و عملی انجام نشده است. در این پایان نامه ترسیم و تعیین این قوس های لغزش به طور واقعی و عملی با شیوه ای نوین در جریان حفر ترانشه شناسایی و استفاده از مایع شناساگر رنگی و همچنین محاسبه ضریب پایداری شیب ها به کمک آن، جهت تهیه مناسب ترین طرح مرمت و مرمت سد خاکی سنگریزه ای شورک شیروان که دچار آسیب دیدگی از نوع قوس لغزش شده است، به طور کاملا عینی و دقیق مورد توجه قرار گرفته است. در طرح مرمت ارائه شده با روش ابداعی جهت بهره برداری مجدد از سد مذکور، حداکثر ارتفاعی که برای برداشت از تاج سد شورک در نظر گرفته شده است 5 الی 6 متر می باشد. این در حالی است که در طرح مرمت بدست آمده از اطلاعات ابزار دقیق تعبیه شده در بدنه سد، این مقدار حداقل 10 متر بدست آمده است. نتایج این تحقیق در خصوص ضریب پایداری و نیز مدل سازی عینی قوس لغزش با روش های تئوریک شامل محاسبات ریاضی و همچنین نرم افزار مدل سازی Slope/w مقایسه و صحت سنجی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تعادل حدی #المان محدود #سد شورک #قوس لغزش #ترانشه شناسایی #شناساگر رنگی #Slope/w

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)