پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
احمد یحیائی نیا [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]
چکیده: ﺳـﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺻـﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻰﺷـﻮد ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻴﺰ در دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﺳﺪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺪ ﺿـﺮوری ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺮاﺋﺖ دوره ای دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ آﻧﻬﺎ، ﻣﻰﺗﻮان ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن را ﻣﻌﻤﻮل داﺷـﺖ. از ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺪل ﺳﺪ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﻳﺪاری ﺳـﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳـﻰ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼـﻮﺻـﻴﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺴﺘﻪ و... ﺑﺮای ﺳﺪﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺳﺪﻫﺎی در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. تامین اطلاعات واقعی از رفتار حقیقی سد و مقایسه ی آن با پیش بینی های طراحی می تواند در ارزیابی میزان صحت تئوریها و فرضیات بکار رفته، بسیار مفید باشد. همچنین با استخراج مدلی که بیشترین همخوانی را با مدل واقعی دارد، به پیش بینی رفتار سدها در آینده پرداخت. در اﻳﻦ تحقیق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻰ (ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار Geo Studio) که یک از دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳــﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻰ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﭘﺎﻳﺪاری ﺳـﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻰ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاوش پایدار ، پایان ساخت سد و مخزن نیمه پر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻰ ﺳﺪ دامغان ﺑﺼــﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪه وﺗﻮﺳــﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی SLOPE/W و SEEP/W از ﺑﺴـﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری Geo Studio مدل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻰ ﻣﺪل ﻋﺪدی ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺣﺎﻻت ﭘﺎﻳﺪاری اﺳــﺘﺎﺗﻴﻜﻰ و شبه استاتیکی ﺷــﻴﺮواﻧﻰ ﺑﺎﻻدﺳــﺖ وﭘﺎﻳﻴﻦدﺳــﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﺿــﺮاﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪﺳــﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻴﻦ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ( U.S.CORPS OF ENGS) مقایسه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ﭘﺎﻳﺪاری استاتیکی, ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ, ﺗراوش پایدار #SLOPE/W و SEEP/W
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)