پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سولماز جباری [پدیدآور اصلی]، شکراله زارع[استاد راهنما]
چکیده: طرح سد و نیروگاه چم شیر بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است. جهت تخلیه مخزن سد، کنترل اولیه آبگیری مخزن و همچنین تنظیم و کنترل سطح آب مخزن سد از یک مجرای تخلیه کننده استفاده می شود. در پروژه سد و نیروگاه چم شیر با توجه به نوع سد بتن غلتکی و جدا شدن سازه های جانبی آن از بدنه سد، مجرای تخلیه کننده به‌صورت یک رشته تونل به طول 336 متر پیش‌بینی‌شده است. این مجرا شامل قسمت ورودی کانال آبگیر، تونل، مغار دریچه های کنترل و حوضچه آرامش است. برای کنترل ورودی و خروجی این مجرا 3 دریچه پیش‌بینی‌شده که یک دریچه در محل آبگیر و دو دریچه دیگر در بخش انتهایی تونل در یک مغار به عرض 15، طول23 و ارتفاع 37 متر نصب خواهد شد. با توجه به موقعیت قرارگیری مغار ازلحاظ زمین‌شناسی و ناپیوستگی های موجود، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری سازه مذکور ضروری است. در این پژوهش ابتدا طبقه بندی توده سنگ اطراف مغار با استفاده از روش های تجربی Q و RMRسیستم نگهداری اولیه مغار برآورد شد. با استفاده از روش‌ المان مجزا و نرم‌افزار 3DEC، مغار دریچه های کنترل مدل سازی و پس از واردکردن ناپیوستگی‌ها تحلیل پایداری مغار انجام شد. تحلیل حساسیت عوامل مؤثر شامل متغیرهای مقاومتی سنگ و ناپیوستگی ها در پایداری مغار بررسی شد. درنهایت به کمک مدل سازی عددی سیستم نگهداری مناسب برای مغار دریچه‌ها طراحی گردید. سیستم نگهداری طراحی ‌شده شامل بتن پاشیده به ضخامت 15 سانتی متر و پیچ سنگ هایی به قطر 32 میلی متر و طول 8 متر با فاصله داری 2×2 در دیواره و 2×1.5 در سقف است. بیش ترین جابه جایی در دیواره چپ رخ‌داده و روند جابه جایی ها مشابه نتایج ابزار دقیق با افزایش فاصله از سطح کاهش داشته است اما مقدار جابه جایی ها در بعضی نقاط تفاوت زیادی دارد. با نصب سیستم نگهداری جابه جایی ها تا حدود 41 درصد کاهش داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پایداری #طراحی نگهداری #روش های تجربی #روش عددی #تحلیل حساسیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)