پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رامین کریمی دستگردی [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، مسعود زارع نقدهی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از پارامترهای مهم در تخمین هزینه و زمان احداث یک پروژه تونل سازی، پیش بینی عملکرد ماشین حفار تمام مقطع (TBM) می باشد. در پژوهش حاضر به پیش بینی نرخ نفوذ TBM بر اساس رویکرد قطعی و سیستم های مهندسی سنگ (RES)- احتمالاتی در پروژه تونل انتقال آب کرج- تهران پرداخته شده است. بدین منظور از 9 پارامتر زمین، شامل مقاومت تراکمی تک محوره سنگ، مقاومت کششی سنگ، تعداد درزه ها در واحد حجم، زاویه ناپیوستگی ها با محور تونل، هوازدگی، شاخص شکنندگی سنگ، وجود آب زیرزمینی، کانی-های ساینده (محتوی کوارتز)، سینه کار مختلط و 5 پارامتر ماشین، شامل سرعت چرخش راس حفار، فاصله داری دیسک ها، نیروی تراست، گشتاور و توان برشی راس حفار استفاده شده است. نتایج حاصل از روش قطعی و روش RES احتمالاتی برای تخمین نرخ نفوذ پیش بینی شده و مقایسه آن با مقادیر واقعی میدانی به ترتیب ضرایب همبستگی 0/4885 و 0/4554 را نشان می دهند. با بررسی جداگانه نرخ نفوذ برای پهنه های مختلف طول مسیر، در بعضی از پهنه ها تطابق خوبی بین نرخ نفوذ پیش بینی شده و واقعی وجود دارد. در حالت کلی بررسی عملکرد TBM یک امر پیچیده و غیرخطی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیش بینی عملکرد #پارامترهای زمین و ماشین #نرخ نفوذ #روش قطعی #روش سیستم های مهندسی سنگ- احتمالاتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)