پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ایرج خسروی [پدیدآور اصلی]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]
چکیده: پیش بینی دقیق سرعت حفاری ماشین در حفر تونل ها به روش مکانیزه می تواند به پیمانکار کمک کند تا درک بهتری از هزینه های پروژه داشته و برنامه های اجرایی مناسب تری را برای پروژه در نظر گیرد. در چند دهه گذشته مطالعات بسیاری برای بهبود تخمین سرعت حفاری انجام شده است. بدین منظور، مطالعه داده های عملیاتی ماشین حفاری و نیز بررسی های آزمایشگاهی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، برای درک بهتر اندر کنش بین سنگ و ابزار حفاری از مدلسازی های عددی بهره گرفته می شود. در سال های اخیر روابطی برای تخمین نرخ نفوذ در سنگ سخت ارائه شده است که در اغلب آن ها، ویژگی های ژئومکانیکی من جمله شاخص آزمایش نفوذ پانچ استفاده شده است. این آزمایش با توجه به طبیعت ذاتی آن بسیار شبیه به نفوذ ابزار برش در سنگ است. فلذا می تواند معرف خوبی از ویژگی های مکانیکی موثر بر فرآیند خردایش سنگ در نظر گرفته شود. در مطالعه حاضر تلاش بر این است با استفاده از داده های عملیاتی و ژئومکانیکی تونل انتقال آب کرمان، ابتدا تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ بکر (مقاومت تک محوری) و شاخص های حاصل از آزمایش پانچ بر پارامترهای عملیاتی ماشین حفاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد. سپس تلاش شده است روابطی برای پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری ارائه گردد. آزمایش-های پانچ بر روی نمونه های حاصل از فرایند خردایش سنگ انجام شده است. تعداد نمونه های سنگی 8 عدد بوده است که از هر کدام دو نمونه برای آزمایش به دست آمد. در مجموع 15 آزمایش نفوذ پانچ انجام شد. شاخص های آزمایش پانچ از روی نمودار های نیرو نفوذ حساب شده و با مقادیر مقاومت فشاری تک محوری مقایسه گردید. در نهایت این شاخص ها با پارامترهای عملیاتی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که شاخص مقاومت اوج (PSI) و مساحت زیر منحنی نیرو- نفوذ روابط خوبی را با نیروی محوری ماشین حفاری نشان می دهند. از طرف دیگر شاخص جدیدی برای شکنندگی سنگ ارائه شد که از منحنی نیرو- نفوذ محاسبه شده است. نتایج نشان داد شاخص شکنندگی جدید با نرخ نفوذ ماشین حفاری از همبستگی خوبی(R^2=0.66) برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین حفاری تمام مقطع #سنگ سخت #خصوصیات ژئومکانیکی #آزمایش نفوذ پانچ #شاخص شکنندگی سنگ #نرخ نفوذ.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)