پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1395
پدیدآورندگان:
حاصل امینی خوشالان [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، سید هادی حسینی [استاد مشاور]
چکیده: تحلیل قابلیت اطمینان فرآیندی عملی و کاربردی می‌باشد که هم در مراحل طراحی و هم در مراحل مختلف بهره‌برداری صورت می‌گیرد و به کنترل، آزمون و ارزیابی، تجزیه و تحلیل خرابی‌های بالفعل و بالقوه موجود در سیستم پرداخته و نهایتاً قادر به پیش‌بینی نرخ وقوع خرابی مجموعه مورد مطالعه می‌باشد. به موازات بحث قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و تعمیر نیز میزان سهولت نسبی تعمیر و اصلاح هر بخش یا زیرسیستم را تعیین می کند و موضوع تکمیل کننده قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر و نگهداری، مبحث قابلیت دسترسی سیستم یا دستگاه می‌باشد که با محاسبه آن میزان در دسترس بودن دستگاه مشخص می‌شود و می‌توان دید واقع بینانه‌تری نسبت به وضعیت کلی دستگاه پیدا کرد. در رساله حاضر به منظور بررسی وضعیت عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع تونل از نوع تعادل فشار زمین، ماشین حفار مشغول در خط یک مترو تبریز ساخت شرکت NFM فرانسه در نظر گرفته شد و با مطالعه ساختار کلی ماشین، شش زیر سیستم شامل زیرسیستم مکانیک بخش پشتیبان ماشین، زیرسیستم مکانیک بخش بدنه ماشین، زیرسیستم الکتریک، زیرسیستم هیدرولیک، زیرسیستم هوای فشرده و زیرسیستم آب برای این نوع ماشین حفاری معرفی گردید و کلیه اطلاعات و داده‌های توقف‌های ناشی از خرابی‌ها و تعمیرات صورت گرفته مربوط به حدود 26 ماه عملیات حفاری ماشین جمع آوری گردید. در ادامه داده‌های خرابی و تعمیر مربوط به هر زیرسیستم طبقه‌بندی شدند و تحلیل‌های آماری صورت گرفته نشان داد که داده‌های خرابی و تعمیر همه‌ی زیرسیستم‌ها از توابع توزیع آماری کلاسیک تبعیت می‌کنند. بدین ترتیب با معلوم شدن پارامترهای مربوط به توابع توزیع چگالی خرابی و تعمیر، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر و نگهداری و همچنین قابلیت دسترسی هر زیرسیستم محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به نتایج به‌دست آمده و ساختار سری زیرسیستم‌‌ها، تحلیل‌های مربوط به کل ماشین حفاری صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، قابلیت اطمینان ماشین مورد مطالعه بعد از حدود 55 ساعت عملیات حفاری تونل به صفر می رسد. همچنین قابلیت دسترسی ماشین حدود 48.03% محاسبه شد. همچنین به منظور بهبود عملکرد و کاهش توقفات ناخواسته ماشین حفاری، برنامه تعمیر و نگهداری پیش‌گیرانه برای ماشین حفاری تمام مقطع تونل در خط یک مترو تبریز پیشنهاد گردید. در پایان تخمین میانگین عمر باقی‌مانده ابزار برشی ماشین با در نظر گرفتن شرایط محیطی صورت گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین حفاری تمام مقطع تونل #قابلیت اطمینان #قابلیت تعمیر و نگهداری #قابلیت دسترسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)