پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آرزو همایی فصیح [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، محمدهادی نوری اسکندری[استاد راهنما]، سعید اسلامی [استاد مشاور]، علیرضا آتشی [استاد مشاور]
چکیده: متاستاز سرطان پستان و یا گسترش سرطان از پستان به سایر اندامهای بدن (اغلب استخوان ها، ریه، کبد یا مغز) یکی از دلایل بیشتر مرگ‌های ناشی از سرطان پستان به‌شمار می‌آید. تشخیص متاستاز سرطان پستان در مراحل اولیه، به تعیین بهترین شیوه برای مهار و پیش‌گیری از پیشرفت سرطان پستان و یا کنترل بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیمار، کمک خواهد کرد. در این پایان نامه با استفاده از اطلاعات موجود از سوابق بیماران و منطق فازی، متاستاز سرطان پستان را تشخیص می‌دهیم. مطالعه حاضر روش استنتاج ممدانی، روش استنتاج تاکاگی سوگنو و روش استنتاج عصبی – فازی به نام انفیس (سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی ) را مورد استفاده قرار می‌دهد تا متاستاز سرطان پستان را در مراحل اولیه با استفاده از داده‌های بیماران درگیر با متاستاز، تعیین کند. مجموعه داده مورد استفاده در این کار از مرکز تحقیقات سرطان پستان (BCRC) دریافت شده است. به‌کارگیری داده‌های پزشکی مربوط به بیماران حقیقی، با درنظر گرفتن عوامل خطر در پیش‌بینی متاستاز با استفاده از منطق فازی برای نخستین بار در این پایان نامه مطرح شده است. از نقاط قوت این روش‌ها می‌توان به استفاده از منطق فازی در رابطه با سرطان پستان که عوامل خطر آن در واقع متغیرهای فازی هستند، اشاره کرد. برای بررسی سیستم‌های استنتاج فازی ممدانی، سوگنو و نیز انفیس ساخته شده، با مقایسه خروجی واقعی بیماران و خروجی حاصل از مدل، میانگین مربعات خطا (RMSE) برای مدل‌های ممدانی، سوگنو، انفیس با FIS اولیه از نوع FCM و انفیس با FIS اولیه از نوع خوشه‌بندی کاهشی به‌ترتیب برابر با 0.370894208، 0.3893117970، 0.27728 و 0.31837 به‌دست آمدند. این مقادیر با مشورت پزشکان حاضر در پژوهشکده سرطان پستان به‌عنوان خطاهای خوب و قابل قبول برای مدل‌های ساخته شده، درنظر گرفته شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرطان پستان #متاستاز #منطق فازی #سیستم استنتاج فازی ممدانی #سیستم استنتاج فازی تاکاگی – سوگنو #سیستم استنتاج تطبیقی عصبی – فازی (انفیس) #خوشه‌‌بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)