پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد نجفی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط رفتار فروش اخلاقی مدیران با رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی بود. جامعه آماری این تحقیق را ورزشکاران بدن سازی مرد شهرستان شاهرود (1100=N) تشکیل دادند که از بین آن ها 304 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه محقق ساخته رفتار فروش اخلاقی، رضایت مندی مشتریان (ویکتور، 2002) و وفاداری مشتریان (لیو، 2008) استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ها از نظرات 10 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه های مورد استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی بین 31 ورزشکار بدن سازی توزیع شد و از طریق آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای پرسشنامه های رفتار فروش اخلاقی، رضایت مندی و وفاداری به ترتیب 0.85، 0.79، 0.76 به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی مناسب می باشد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رفتار فروش اخلاقی مدیران ارتباط مثبت و معناداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان دارد. هم چنین رضایت مندی ارتباط مثبت و معناداری با وفاداری نگرشی مشتریان دارد و با وفاداری رفتاری ارتباط معناداری وجود ندارد. آزمون تحلیل مسیر نشان داد که رفتار فروش اخلاقی مدیران بر رضایت مندی مشتریان تأثیر معناداری دارد، رفتار فروش اخلاقی مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری نگرشی مشتریان تأثیر معناداری دارد، رفتار فروش اخلاقی مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری رفتاری تأثیر معناداری دارد، به طوری که رضایت مندی به عنوان یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می کند، رضایت مندی مشتریان بر وفاداری نگرشی مشتریان تأثیر معناداری دارد و بر وفاداری رفتاری مشتریان تأثیر معناداری ندارد. با توجه به نتایج فوق، مدیران باشگاه های بدنسازی با عمل به رفتار فروش اخلاقی و جلب رضایت مشتریان، می توانند نقش بارزتری در نگهداری مشتریان وفادار و دائمی و سودآوری حاصل از حضور مجدد آن ها ایفا کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار فروش اخلاقی #رضایتمندی مشتری #وفاداری مشتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)