پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
علیرضا نظری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، حسین عیدی [استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و مدل‌سازی فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و با استفاده از روش آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در گام نخست، بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر، داده های تحقیق جمع آوری شد و بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد گلیزر داده ها کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند و درنهایت مدل زمینه ای بر اساس رویکرد گلیزر (1992) طراحی شد. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تأیید پذیری، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای مشارکت‌کنندگان اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن‌ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن‌ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورداستفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی که میانگین میزان توافق درون موضوعی 0/82 گزارش شد. درنهایت نتایج بخش کیفی نشان داد، با طبقه بندی 46 مفهوم به‌دست‌آمده، 13 مقوله فرعی شکل گرفت که در مرحله کدگذاری نظری در 4 مقوله اصلی عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی طبقه بندی گردید. در بخش تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 264 نفر از ادارات ورزش و جوانان 5 منطقه جغرافیای کشور ( استان های تهران، فارس، گیلان، کرمانشاه و خراسان رضوی) به‌عنوان نمونه انتخاب گردید که درنهایت در این بخش از 46 گویه بخش کیفی 4 گویه به دلیل پایین بودن بار عاملی کمتر از 0/05 از پرسشنامه حذف و پرسشنامه با 42 گویه ایجاد شد؛ همچنین برای سنجش و برازش مدل نظری از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد ؛ که جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند که نمونه آماری به‌صورت تصادفی نسبتی (220 =n) انتخاب و پرسشنامه ی مستخرج از مقیاس های بخش کمی( اکتشافی) به‌صورت تحت وب و حضوری در اختیار ایشان قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی موردبررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین در بخش کمی جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و همچنین برای روایی محتوا از CVR استفاده شد و روایی آن نیز به استناد شاخص روایی سازه (AVE) در سطح مطلوب برآورد گردید. به‌منظور انجام آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS22 و به‌منظور تحلیل اثرات مؤلفه‌های تحقیق بر روی همدیگر و پیکربندی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی از نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد. برای آزمون مدل‌ تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم استفاده شد که نتایج آن نشان داد مؤلفه‌های موردمطالعه قابلیت اندازه‌گیری سازه موردنظر را دارا می‌باشند. در ادامه چهارده کارشناس (9 نفر استاد دانشگاه، 5 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان )، پرسشنامه AHP را تکمیل کرده و داده‌های این بخش به روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice تجزیه‌وتحلیل شد تا اولویت مقوله ها مشخص شود. نتایج نشان داد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل اجتماعی به ترتیب دارای اهمیت هستند. در ادامه جهت اولویت بندی مولفه های فرعی از آزمون فریدمن استفاده شد و مولفه های نظم و انضباط، عدالت سازمانی و فضایل اخلاقی دارای بیشترین اهمیت بودند. در پایان بر اساس یافته های حاصل از بخش کمی و کیفی، پیشنهادانی به برنامه‌ریزان و مدیران سازمان‌های ورزشی در جهت ارتقاء فضیلت در سازمان‌های ورزشی ارائه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضیلت سازمانی #سازمان‌های ورزشی #اخلاق کاری #مدل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)