پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
آسیه ابویسانی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، امیر منتظری [استاد مشاور]
چکیده: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق کاری و تعهد شغلی در عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می دادند که براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسای و مورگان (1970)، تعداد 177 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. بدین ترتیب 177 نفر پرسشنامه های ویژگی های فردی، اخلاق کاری مریاک و همکاران (2013)، تعهد شغلی آلن و می یر (1994) و خودارزیابی عملکرد آبرامز (1994) را تکمیل نمودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 74/0 و 92/0 تعیین گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 α≤و تحلیل رگرسیونی انجام شد، همچنین برای اولویت بندی ابعاد متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که اخلاق کاری و تعهد شغلی در عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی نقش مثبت و معنا داری دارند. همچنین تمامی مؤلفه های اخلاق کاری در عملکرد کارکنان نقش مثبت و معناداری داشتند. تمامی ابعاد تعهد شغلی در عملکرد کارکنان نیز نقش معنا-داری داشت که مؤلفه های تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مستقیم اما مؤلفه مستمر رابطه معکوس با عملکرد کارکنان داشت. بین اولویت ابعاد اخلاق کاری تفاوت معنادار وجود دارد که به ترتیب اخلاقیات، زمان تلف شده، اعتماد به نفس، سخت کوشی، محوریت کار، تأخیر در رضایت مندی و فراغت در اولویت‌های اول تا هفتم هستند. همچنین بین اولویت ابعاد تعهد شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد که به ترتیب تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر در اولویت‌های اول تا سوم هستند. این نتایج، بر ضرورت توجه به اخلاق کاری و تعهد شغلی در ابعاد مختلف برنامه های معرفتی و یادگیری سازمانی، برای افزایش عملکرد و مشارکت فعالانه کارکنان در امور سازمانی و عمل به مسئولیت های فردی تأکید دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اخلاق کاری #تعهد شغلی #عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)