پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهرا کریمی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، امیر منتظری [استاد مشاور]
چکیده: داوطلبان یک سرمایه با ارزش برای بسیاری از رویدادهای ورزشی هستند که نسبت به کارکنان تمام وقت، به کاهش هزینه ها و تأمین بودجه رویدادهای ورزشی کمک بسیاری می کنند. آگاهی از رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان و عوامل اثرگذار بر آن ها به برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در جذب، مدیریت و حفظ آنان، کمک می نماید. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان ورزشی دوازدهمین المپیاد دانشجویی دانشگاه های کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه ی نیروهای داوطلب شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد. بر این اساس، نمونه برابر جامعه است (n=N). بنابراین، 133 نفر به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از سه پرسش نامه ی اخلاق کار پتی (1990) با 4 بعد (روابط سالم و انسانی، جدیت و پشتکار، علاقه و دلبستگی، مشارکت و همکاری)، پرسشنامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) با 6 بعد (تجربه، مادی، نیل به هدف، اجتماعی، حمایت، پیشرفت) و پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) با سه بعد (عاطفی، مستمر، هنجاری) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط افراد صاحب نظر تأیید شدند و در یک مطالعه راهنما، با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسش نامه های اخلاق کار، رضایتمندی و تعهد سازمانی به ترتیب 0.92، 0.91، 0.82 محاسبه گردید. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل سازی معادلات ساختاری (برای تعیین روابط علی بین متغیرها) و از آزمون فریدمن (برای اولویت بندی ابعاد اخلاق کار) در سطح معناداری p<0.05 استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بین اخلاق کار و رضایتمندی، اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایتمندی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد، از دیدگاه داوطلبان حاضر در این رویداد، برقراری روابط سالم و انسانی مهم ترین و همکاری و مشارکت در کار کم اهمیت ترین بعد اخلاق کار بود. بنابراین، مدیران رویدادهای ورزشی برای ایجاد و اجرای هرچه بهتر استراتژی های جذب، حفظ و نگهداری نیروهای داوطلب، باید به رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان و عوامل اثرگذار بر رضایتمندی و تعهد سازمانی آنان از جمله اخلاق کار توجه ویژه ای داشته باشند و سعی نمایند با ارائه کدهای اخلاقی و توسعۀ اصول اخلاق کار، میزان رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی بالا برده و از این طریق استمرار مشارکت آنان را افزایش دهند. هم چنین با توجه به اولویت ابعاد اخلاق کار داوطلبان و تقویت آن ها، زمینه حفظ و حضور بیشتر و کاراتر آنان را فراهم نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داوطلب #اخلاق کار #رضایتمندی #تعهد سازمانی #رویداد ورزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)