پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محسن رضوی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: برگزاری موفق بسیاری از رویدادهای ورزشی به وقت و تلاشی بستگی دارد که داوطلبان در آنها صرف کنند. آگاهی از رضایتمندی و تعهد داوطلبان و متغیرهای تأثیرگذار بر آنها به برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در جذب، مدیریت و حفظ داوطلبان کمک می کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط شفافیت نقش، رضایتمندی و تعهد داوطلبان ورزشی سیزدهمین المپیاد دانشجویی دانشگاههای کشور بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه بصورت تمام شمار انتخاب شد؛ بر این اساس تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه ی زیر جمع آوری شد: 1)شفافیت نقش (ساویر،1992) 2)پرسشنامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی (ملایی و همکاران، 1388) و 3)پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1997). روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای شفافیت نقش، رضایتمندی و تعهد سازمانی به ترتیب 0.94، 0.94 و 0.92 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. با توجه به اینکه توزیع داده ها نرمال نبود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن (برای تعیین همبستگی بین متغیرها )استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین شفافیت نقش و رضایتمندی داوطلبان ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت (0.78=r). همچنین بین شفافیت نقش داوطلبان با تعهد سازمانی آنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت(82/0r=). به علاوه، بین رضایتمندی با تعهد سازمانی داوطلبان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت که میزان همبستگی (0.74=r ) بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شفافیت نقش #داوطلب رویدادی #رضایتمندی #تعهد سازمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)