پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اکرم بمانی طوفان [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مریم خارکن [استاد مشاور]
چکیده: در فضای رقابتی امروز، دسترسی به منابع یا استعداد و نخبه، خلاق و متعهد، بدیهی‌ترین عامل موفقیت سازمان‌ها قلمداد می‌شود. بنابراین؛ هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان این استان (۲۸۰=N) تشکیل دادند که از روش نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای استفاده گردید و ۱۸۳ نمونه مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه مدیریت استعداد صیادی و همکاران (۱۳۹۱)، پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی کویین و اسلوین (۱۹۸۶) و پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و میر (۱۹۹۰) استفاده گردید. برای روایی صوری و محتوایی این پرسش‌نامه‌ها از نظرات ۱۰ تن از صاحب‌نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسش-نامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه ۳۰ نفری از کارکنان (مدیریت استعداد= ۰/۸۸)، (کارآفرینی سازمانی= ۰/۹۲) و (تعهد سازمانی= ۰/۸۱) انجام گرفت و نتایج آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش‌نامه‌ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت استعداد اثر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد؛ همچنین مدیریت استعداد اثر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی را نشان داد، به ‌طوری‌ که کارآفرینی سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می‌کند. از دیگر نتایج این پژوهش وجود اثر مستقیم و معنادار کارآفرینی سازمانی بر تعهد سازمانی بود. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد به ترتیب ۵۸ درصد و ۱۹ درصد از واریانس متغیرهای کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین می‌باشد. در نهایت کلیه شاخص-های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب بودند. در ادارت ورزش و جوانان، با به‌کارگیری مدیریت استعداد اطمینان حاصل شود که هر یک از کارکنان با استعدادها، دانش و توانایی‌های ویژه در شغل مناسب قرار خواهند گرفت و درنتیجه این‌ها زمینه‌ساز اشتیاق شغلی و کارآفرینی و در نهایت تعهد کارکنان به سازمان مربوطه خواهند بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نگهداشت استعداد #تعهد عاطفی #تعهد هنجاری #ریسک پذیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)