پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
شهربانو امام وردی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی سیزدهمین دوره المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی داوطلبان شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. با توجه به محدود بودن تعداد داوطلبان (۲۳۰ نفر) شرکت کننده در این رویداد، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی (کینگ، 2008)، سبک های هویت (برزونسکی، ۱۹۹۲) و عجین شدن کاری (لاداهل و کنجر، ۱۹۶۵)استفاده شد. روایی صوری و محتوایی توسط افراد صاحب نظر تأیید شد و پایایی پرسش نامه های هوش معنوی، سبک هویت و عجین شدن کاری با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۰/۰، ۷۵/۰ و ۷۱/۰ به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که هوش معنوی تأثیر مستقیم و مثبتی بر سبک های هویت دارد؛ همچنین سبک های هویت تأثیر مستقیم و معناداری بر عجین شدن کاری دارد. همچنین، هوش معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه سبک های هویت بر عجین شدن کاری تأثیر مثبت دارد. بنابراین بهبود هوش معنوی می تواند از طریق تقویت مؤلفه های هویت، احتمال عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی را بیشتر کند و مدیران هنگام جذب داوطلبان با در نظر گرفتن این مؤلفه ها می توانند برنامه های آموزشی بهتری را طراحی، وابستگی داوطلبان را به محیط بیشتر و از این طریق داوطلبان رویدادی و کوتاه مدت را به داوطلبان سنتی و درازمدت تبدیل کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هوش معنوی #سبک هویت #تعهد #عجین شدن کاری #داوطلب ورزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)