پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
موسی قوام صفت [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، شیوا ساسانی مقدم[استاد مشاور]
چکیده: امروزه ورزش در زندگی مردم دنیا نقش مهمی دارد و میلیون‌ها نفر به آن اشتغال دارند. ازاین‌رو توجه به اخلاق ورزش در میان تمام متصدیان باید مسئله ای حائز اهمیت باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین منش ورزشی و خودکارآمدی با تعهد ورزشی ورزشکاران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را ووشوکاران شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی کشور (400N=)تشکیل دادند که از بین آن‌ها 216نفر به روش تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند و به‌عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از سه پرسش‌نامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1990)، خودکارآمدی(فلتز و همکاران، 1999) و تعهد ورزشی(اسکان لن و همکاران، 1993) استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ها از صاحب‌نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه های مورداستفاده از تحلیل عاملی تاًییدی استفاده گردید. سپس به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 30 نفری از ووشوکاران (منش ورزشی= 71/.)، (خودکارآمدی= 88/.) و (تعهد ورزشی= 81/.) انجام گرفت و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه ها از پایایی قابل‌قبولی برخوردارند. برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که منش ورزشی و خودکارآمدی برتعهد ورزشی ورزشکاران ووشوکار شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور اثر دارد. اثرات مستقیم منش ورزشی بر تعهد ورزشی(0.50) و خودکارآمدی بر تعهد (0.19)معنادار است. در نهایت شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل بودند. در نهایت شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منش ورزشی #خودکارآمدی #تعهد ورزشی #ووشوکاران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)