پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محسن ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]
چکیده: هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای داوران استان سمنان بود. پژوهش انجام شده، توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه داوران فوتبال استان سمنان تشکیل دادند و تعداد نمونه به‌صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی (شوارتز و جروسلم، 1981) و راهبردهای مقابله‌ای (اسمیت و همکاران، 1991) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 8 نفر از صاحب‌نظران و اساتید مدیریت ورزشی تائید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها 20 پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ پرسشنامه های خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای به ترتیب 77/0 و 78/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن وضعیت پایایی است. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، برای تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای و کلیه مؤلفه‌های آن (به غیر از رهایی از نگرانی) تأثیر مثبت و معنادار وجود داشت. پیشنهاد می شود آموزش مهارت‌های افزایش خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای، در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار گیرد و با کاهش و تسهیل عوامل استرس‌زا، زمینه تشویق و ترغیب داوران را به استفاده از راهبردهای مقابله ای مثبت فراهم آورند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#باور خودکارآمدی #کنار آمدن با سختی ها #مقابله
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)