پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مصطفی ثابتی راد [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: فرسودگی شغلی یک سندرم روانشناختی است که هزینه های سنگینی به سازمان ها تحمیل می کند. معلمان در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. از سوی دیگر تحقیقات أخیر نشان داده هوش معنوی در سلامت روان افراد تأثیر مثبت دارد. هدف اصلی این پژوهش توصیفی–همبستگی، بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی بود. با استفاده از جدول مورگان 148 نفر به عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش معنوی (بدیع و همکاران، 1389) و فرسودگی شغلی (مسلش، 1996) را تکمیل کردند. آزمون پیرسون نشان داد که بین متغیرهای هوش معنوی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد (01/0 P<). همچنین همبستگی تمامی زیر مقیاس های فرسودگی شغلی و هوش معنوی بجز مؤلفه "خستگی عاطفی" با ابعاد "تفکر کلی و بعد اعتقادی" و "پرداختن به سجایای اخلاقی"، به صورت منفی و معنادار مشاهده شد (05/0P<). نتایج رگرسیون خطی ساده مؤید آن بود که هوش معنوی به تنهایی 38% واریانس فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند. همچنین آزمون های t وANOVA حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و مؤلفه های آن بر اساس وضعیت تأهل و سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p)، اما این اختلاف بر اساس جنسیت تنها در بعد تفکر کلی و بعد اعتقادی معنادار است (01/0p<). بین میانگین فرسودگی شغلی و مؤلفه های آن بر اساس جنسیت، سابقه کار و سطح تحصیلات نیز اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0<p). در نهایت بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می‌شود مدیران و مسئولین آموزش و پرورش راهکارهای ارتقاء و تقویت هوش معنوی را دانسته و اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تفکر کلی و بعد اعتقادی #توانایی تعامل و مقابله با مشکلات #پرداختن به سجایای اخلاقی #فرسودگی عاطفی #مسخ شخصیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)