پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
الهه حسینی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، مریم علی ئی [استاد مشاور]
چکیده: توسعه و پیشرفت تکنولوژی در زندگی امروزی، موجب تغییر در شیوه ی زندگی شده که از جمله نتایج آن فقر حرکتی و افزایش خطر ابتلا به بیماری ها است. مطالعات نشان داده است که ورزش و به‌ویژه ورزش همگانی‌– تفریحی به عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرح بخش می تواند به حل این مشکل کمک کند. از آنجایی که مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی یکی از راه‌های مهم تأمین سلامت روانی و جسمانی آنهاست، بررسی دلایل حضور این افراد در ورزش و افزایش انگیزه به عنوان کلید آغاز فعالیت و تعهد نسبت به فعالیت ورزشی به عنوان ابزار تداوم فعالیت برای شرکت گسترده تر این قشر اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی انگیزه‌های مشارکت و تعهد بانوان به فعالیت‌های ورزشی بود، این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن را کلیه بانوان (6000N=) شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی شهرداری شهر مشهد تشکیل دادند. با توجه به این‌که در روش مدل سازی معادلات ساختاری هر چقدر حجم نمونه بیشتر باشد، صحت و دقت نتایج بیشتر می‌شود، 526 نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای از مناطق مختلف شهر مشهد انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسشنامه انگیزه‌ی ورزشی (محقق ساخته) و پرسشنامه تعهد ورزشی (اسکانلن،1993) استفاده گردید. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه‌ها‌ از نظرات 10 تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی، کمک گرفته شد و برای تعیین روایی‌سازه پرسشنامه‌های مورد استفاده، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی پرسشنامه‌های انگیزه و تعهد ورزشی، یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 30 نفری از ورزشکاران زن انجام گرفت، نتایج آزمون آلفای کرونباخ (انگیزه ورزشی 87/0=α)، (تعهد ورزشی 64/0=α) نشان داد که پرسشنامه‌ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد ورزشی و خرده مقیاس‌های انگیزه درونی و همچنین بین تعهد ورزشی و خرده مقیاس‌های انگیزه بیرونی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی نیز همبستگی مثبت و قوی (79/0r=) مشاهده شد. نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که انگیزه درونی به طور مستقیم بر تعهد ورزشی تأثیر داشت (67/0)، ولی تأثیر انگیزه بیرونی بر تعهد ورزشی غیر معنی دار بود (06/0-). ضریب تعیین متغیر درون‌زا نشان‌داد که 39% از واریانس متغیر تعهد ورزشی توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین می‌باشد. در نهایت، کلیه شاخص‌های برازش مدل نیز نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انگیزش #تعهد ورزشی #بیشینه احتمال #روایی سازه #مدل‌سازی معادلات ساختاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)