پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حامد حاجی زاده [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: به دلیل وجود عدم قطعیت های فراوان در سازه ها، استفاده از روش های مبتنی بر دانش آمار و احتمالات کاربرد گسترده ای در فرآیندهای تحلیل و طراحی و تعیین احتمال خرابی سازه ها پیدا کرده است. در سال های اخیر مطالعه سازه ها در فضای عدم قطعیت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش اثر عدم قطعیت و تغییر مقدار ضریب پراکندگی متغیرهای جرم، سختی و میرایی روی تغییر مکان چند نمونه سازه دارای رفتار خطی یک، سه، پنج و نه درجه آزادی بررسی گردیده است. به منظور مشاهده تاثیرپذیری پاسخ سازه از متغیر دارای عدم قطعیت، هر متغیر به طور جداگانه وارد تحلیل دینامیکی شده است. نتایج بیانگر افزایش مقدار میانگین پاسخ ها تا 53 درصد در تحلیل احتمال اندیشانه می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل دینامیکی سازه ها #تحلیل احتمال اندیشانه #روش مونت کارلو #احتمال خرابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)