پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسن نیک پور [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: امواج لرزه ای ناشی از وقوع زلزله در هنگام عبور از لایه‌های مختلف خاک دستخوش تغییرات زیادی می‌شوند که علت آن را می‌توان در ناهمگنی و تغییرپذیری مکانی پارامترهای خاک مؤثر بر پاسخ لر زه ای زمین جست‌وجو کرد. به همین جهت در نظر گرفتن اثرهای ناهمگنی و عدم قطعیت در پارامترهای خاک نظیر مدول برشی گام مهمی در تحلیل دینامیکی پاسخ زمین است. بدین منظور در این پایان‌نامه با استفاده از تئوری میدان تصادفی در ترکیب با روش شبیه‌سازی مونت کارلو، تأثیر تغییرات تصادفی مکانی دوبعدی پارامترهای خاک بر روی مشخصات لرزه ای پروفیل خاک که در این تحقیق این مشخصات تحت عنوان ضریب بزرگنمایی و طیف پاسخ شتاب است موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه یک پروفیل خاک با طول و ضخامت ثابت و مشخص و توزیع تصادفی پارامتر مدول برشی در آن با استفاده از برنامه کامپیوتری FLAC 2D مدل‌سازی شده و تحت بار لرزه‌ای ناشی از زلزله‌های دور و نزدیک مختلف قرارگرفته است و با بهره‌گیری از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو میانگین ضریب بزرگنمایی شتاب و طیف پاسخ شتاب سطح پروفیل خاک برای تمامی حالات توزیع تصادفی پارامتر مدول برشی (ضریب تغییرات و طول‌های همبستگی مختلف) در خاک محاسبه ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل دینامیکی پروفیل خاک موردبررسی در این پایان‌نامه بیانگر آن است که با افزایش ضریب تغییرات مدول برشی خاک و درنتیجه افزایش ناهمگنی در پروفیل خاک، میانگین ضریب بزرگنمایی حداکثر شتاب زمین و همچنین طیف پاسخ شتاب سطح پروفیل خاک کاهش می یابند. همچنین مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های یقینی با تحلیل های تصادفی صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد که نادیده گرفتن تغییرات مکانی مدول برشی خاک در تحلیل های یقینی منجر به برآورد بیش‌ از حد ضریب بزرگنمایی حداکثر شتاب زمین و طیف پاسخ شتاب سطح پروفیل خاک خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناهمگنی #تحلیل دینامیکی پاسخ زمین #تئوری میدان تصادفی #شبیه‌سازی مونت‌کارلو #ضریب بزرگنمایی شتاب زمین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)