پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زینب جهانبانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، کرامت قنبری [استاد مشاور]
چکیده: خودسوزی یا اکسیداسیون مستقیم زغالسنگ یکی از مشکلات مهم در معادن زغالسنگ محسوب میشود. پدیده خودسوزی زغالسنگ یک خطر جدی و دارای نتایپ زیانبار اقت ادی، پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و خسارتها و مشکلات ناخواسته در زمینه سلامتی است. برای جلوگیری از این نتایپ، فرآیندهایی که منجر به وقوع این پدیده میشوند باید درک و سپس اقدامات زم برای جلوگیری از آن به عمل آید. هدف از مطازعه حاضر ارزیابی ریسک خودسوزی با استفاده از روش تحلیل درخت خطا در محیط فازی در معادن زغالسنگ است. در این تحقیق ابتدا سابقه علمی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین پارامترها و علل مؤثر در خودسوزی زغالسنگ شناسایی شدهاند. سپس با استفاده از روش تحلیل درخت خطا ( )FTAبه ریشهیابی خطر خودسوزی زغالسنگ پرداخته شد. به منظور محاسبه احتمال رویدادهای اساسی و در نهایت رسیدن به نرخ احتمال وقوع رویداد نهایی (خطر خودسوزی زغالسنگ) و با توجه به اینکه رفتار خودسوزی زغال پیچیده بوده و دستیابی به احتمال دقیق رویدادهای اساسی در ساختار درخت خطای این رویداد دشوار و با عدم قطعیت همراه است، برای تخ یص وزن احتما ت به رویدادهای اساسی از منطق و اعداد فازی استفاده شد. مراحل منطق فازی با انتخاب تیمی متشکل از کارشناسان مجموعه معادن شرکت زغالسنگ ازبرز شرقی، آغاز و به برآورد نرخ احتمال رویدادهای اساسی ختم شد. برای برآورد احتمال از فرمول توصیه شده توسط انیساوا استفاده شد. پس از آن نرخ رویداد نهایی با استفاده از روابط مربوطه محاسبه شد. سپس با استفاده از رابطه فاسل- وسلی، مجموعههای برشی حداقل ( )MCSردهبندی و بحرانیترین آنها نیز مشخص شدند. نتایپ نشان میدهد که احتمال وقوع خطر خودسوزی زغالسنگ در معدن زیرزمینی طزره در مجموعه معادن زغالسنگ ازبرز شرقی 41درصد و در انباشتگاههای زغال آن در سطح زمین 49درصد است که این میزان سطح ریسک بسیار با یی برای کارکنان درگیر در این صنعت مهم و حیاتی میباشد. زذا با توجه به تعیین مجموعههای برشی حداقل بحرانی، روشهای کنترزی به منظور کاهش تأثیرات منفی و جلوگیری از وقوع صدمات و خسارات جانی و مازی پیشنهاد و ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودسوزی #معادن زغالسنگ #ارزیابی ریسک #روش تحلیل درخت خطا ( #)FTAمنطق فازی #رویداد اساسی #رویداد نهایی #مجموعههای برشی حداقل (.)MCS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)