پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
نگین سادات محمدی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف: هدف غایی این پژوهش با توجه به دلایل ذکرشده ارائه مدل جذب موثر کارکنان با الگوی تأمین نیروی مشترک در شرکتهای کوچک و متوسط است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد چندگانه انجام گرفته است. روش گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق با 14 نفر از متخصصین مدیریت منابع انسانی در حوزه جذب در زمینه پژوهش حاضر بوده و به روش نمونه گیری نظری انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در طی چهار مرحله کدگذاری استقرایی، پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی و غنی سازی نظری انجام گرفت و سرانجام در مرحله انطباق نظری، نظریه ها و تحقیقات پیشین را با حاصل دست آوردهای پژوهش کنونی مقایسه قرار گرفته و در نهایت راهبردها حاصل را درمدل نهایی ارائه داده شد. یافته ها: بر اساس مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان 8 مقوله اصلی که در سه بخش زمینه سازمانی، شرایط عمل (درونی و بیرونی) و نتایج و پیامدها قرار گرفتند تشکیل دهنده مدلی جهت به‌کارگیری مدل جذب موثر کارکنان با الگوی تأمین نیروی مشترک بوده است. نتیجه گیری: زمانی که تمامی ابعاد این مدل در جایگاه خود به شیوه صحیح قرار گرفتند نتایج و پیامدهایی ایجاد شد که ما آن را به سه دسته کلی پیامد های عمومی مورد انتظار، پیامد های پیاده سازی در سازمان های کوچک و پیامد پیاده سازی در سازمان های بزرگ تقسیم کردیم.در پیامدهای عمومی مورد انتظار بهبود سودآوری بلندمدت، خلق مزیت رقابتی به معنای تقویت توان و مزیت رقابتی، ارزش آفرینی متقابل به معنای برد دوطرفه و بهبود دوسویه اعتبار و برند، تقویت توان جذب و تسهیل یادگیری سازمانی به معنای دانش افزایی سازمان و کسب تجربه سریع می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه ها: هم استخدامی #سازمان کارفرمای حرفه ای #مالتی گراندد تئوری #برونسپاری منابع انسانی #سازمان های کوچک و بزرگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)