پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
هانیه منصوری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزشی بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی اکتشافی است که برای جمع آوری اطلاعات از روش آمیخته در دو بخش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش متغیرها و عامل‌های اصلی مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی با استفاده از مصاحبه با چند تن از صاحب‌نظران در این حوزه شناسایی و بر این اساس پرسش‌نامه مدیریت ریسک در رویدادهای ورزشی طراحی گردید و در بخش کمی نیز داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه تهیه شده در بخش کیفی، جهت آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران و ذینفعان در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان، رؤسای هیئت‌های ورزشی استان سمنان و خراسان رضوی و همچنین برخی اساتید و پژوهشگران دارای تحقیق در این زمینه تشکیل ‌دادند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل هشت کارشناس خبره در زمینه مدیریت ریسک و برگزاری رویداد ورزشی بود که نمونه‌گیری در این مرحله هدفمند و با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس و غیر تصادفی تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسش‌نامه حاصل از بخش کیفی شامل 25 گویه و 5 مؤلفه بود که روایی محتوایی آن توسط 10 نفر از صاحب‌نظران، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.93 به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در نهایت 5 مؤلفه ایمنی اماکن و تجهیزات ، امنیت فیزیکی ، پرسنل و آموزش ، مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت امور اضطراری به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عوامل مؤثر #مدیریت ریسک #رویداد ورزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)