پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
اکبر شریعت نیا [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: چرخه دمینگ یکی از اصطلاحات رایج مدیریتی در بحث بهبود مستمر است که دانشمندان زیادی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. بر اساس این چرخه سازمانها بایستی مراحل مختلفی را جهت بهبود مستمر طی نمایند. مدیران به عنوان اصلی ترین محرکان این چرخه می توانند بر اساس توانمندیهای خود این چرخه را با سرعتهای متفاوتی در بازه سکون تا گردش مستمر به حرکت در آورند.از نوآوری این پایان نامه طبقه بندی مدیران بر اساس توانمندی آنها در مراحل مختلف چرخه دمینگ به مدیران برنامه گرا ، عمل گرا، کنترل گرا و بازخورد گرا می باشد اندازه گیری عددی توانمندی مدیران در هر مرحله از چرخه دمینگ و مقایسه آن با سایر رقبا می تواند سازمان را در شناسائی هر چه بهتر نقاط ضعف و قوت موجود یاری دهد. تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود.در ابتدا رفتار عملکردی مدیران بر اساس تکنیک چند شاخصه تاپسیس در چرخه بهیبود مستمر دمینگ در پنج موسسه آموزشی در استان خراسان شمالی به صورت مطالعه موردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و برای مطالعه بیشتر مدل توالی چرخه دمینگ با توجه به قابلیت رویکرد تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. بنابراین معیارهای هر مرحله از چرخه دمینگ به عنوان ورودی و خروجیهای سیستم شناسائی و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها رفتار عملکردی مدیران در بیست موسسه آموزشی و دانشگاهی در استان خراسان شمالی به عنوان مطالعه موردی دیگر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج این پایان نامه علاوه بر مشخص کردن کارائی هر مدیر می تواند با ایجاد مدیر مجازی به عنوان مبنائی جهت ارزیابی مدیریت در چرخه حیاتی دمینگ طراحی نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چرخه دمینگ #ارزیابی عملکرد #طبقه بندی مدیران #روش تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس #مدل تحلیل پوششی داده ها #کارایی مقیاس #ستاده مطلوب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)