پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فاطمه درخشان [پدیدآور اصلی]، الهام سرکرده ئی[استاد راهنما]، اسلام کرمی[استاد راهنما]
چکیده: در واکنش به گسترش پراکندۀ شهرها، نظریۀ رشد هوشمند بر مبنای اصول توسعۀ پایدار شکل‌گرفته است که یکی از بهترین نمونه‌های آن،TOD یا توسعه با محوریت حمل‌ونقل همگانی محور است. تا زمانی که توسعه و برنامه‌های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، مسائل و مشکلات متعددی در شهرها ایجاد می‌شود و دستیابی به رشد هوشمند و TOD امکان‌پذیر نخواهد بود. در پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به ایجاد الگوی TOD در شهر بسطام با توجه به دارا بودن بناهای شاخص و تمرکز کاربری‌ها در مرکز این شهر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این الگو جهت خلق یک محیط انسان دوستانه و افزایش پایداری و کاهش چالش‌های زیست‌محیطی در شهر بسطام به کار گرفته‌شده است. برای ایجاد ویژگی‌های ذکرشده، در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته‌شده است، سپس معیارهای پژوهش بر اساس نظریۀ TOD مشخص‌شده و پرسشنامه‌هایی با توجه به وضعیت کنونی بسطام بر اساس اصول TOD طراحی و در دو بخش شامل: شهروندان، با جامعه آماری مردم شهر بسطام و کسانی که با شهر بسطام آشنایی دارند و متخصصین که از تکنیک دلفی مشتمل بر مسئولان شهرداری استفاده‌شده است. در بخش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها بر اساس روش SWOT، با توجه به نظر شهروندان، متخصصین و مشاهدات میدانی برای محدودۀ موردمطالعه بررسی شدند و پیشنهادات در قالب راهبردها ارائه‌شده و با استفاده از تکنیک QSPM راهبردها اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل نشان داد که ازنظر متخصصین راهبرد توجه مسئولان به محدود کردن محورهای حرکتی سواره با ۰۷/6 امتیاز در اولویت می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش با تکیه‌بر تکنیک AHP و به‌وسیلۀ نرم‌افزار Expert Choice نشان داد که با توجه به نظر متخصصین اصل اختلاط با وزن ۲۹/۰ در اولویت توسعه می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رشد هوشمند #توسعه حمل‌ونقل همگانی (TOD) #AHP #SWOT #QSPM
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)