پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نرگس رضاوندی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از حل مسئله طراحی چیدمان پویا، دستیابی به محل استقرار تجهیزات در فضای کارخانه در دوره های زمانی متفاوت است، به طوری که با تغییر جریان مواد بین تجهیزات با توجه به پیشینه ادبیات، موقعیت تجهیزات از یک دوره به دوره دیگر را بتوان تغییر داد. علاوه براین می توان عوامل دخیل دریافتن بهترین استقرار را در مسئله دخیل نمود. یک طراحی چیدمان بهینه و مؤثر موجب کمینه سازی هزینه های سازمان می شود. عاملی که با توجه به پژوهش های پیشین در کاهش هزینه های استقرار به ویژه در شرایط پویا تأثیر بسزایی دارد هزینه های حمل ونقل مواد بین تجهیزات است که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است. مدلی که در این تحقیق ارائه شده است، یک مدل ریاضی جامع بر اساس طراحی چیدمان پویا و سیستم حمل ونقل است. با درنظر گرفتن فرضیات واقعی مانند ثابت بودن موقعیت برخی تجهیزات و اعمال فاصله مناسب بین تجهیزات خطرناک به بررسی این مدل به صورت یکپارچه پرداخته شده است. برای این منظور، معیارهای مشخصی مطابق با پیشینه ادبیات و نظریات خبرگان همانند ظرفیت، هزینه وقابلیت اطمینان تجهیزات برای اعمال طراحی سیستم حمل ونقل در نظر گرفته‌شده است. پیچیدگی در حل مسئله استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری را امری اجتناب ناپذیر کرده است. حل این مسئله پیچیده ی سخت، با توجه به تحقیقات صورت گرفته، به وسیله الگوریتم مبتنی بر جستجوی همسایگی متغیر و شبیه سازی تبرید انجام‌شده است. الگوریتم پیشنهادی توانایی بالایی در تولید جواب هایی با ویژگی های همگرایی و تنوع در جواب های به‌دست‌آمده دارد. برای اثبات این توانایی، عملکرد مدل را با مقدار میانگین حاصل از الگوریتم مقایسه شده است. اثربخشی الگوریتم پیشنهادی امکان دستیابی به جوابی نزدیک به طراحی چیدمان بهینه با حداقل هزینه را فراهم کرده است. در این تحقیق الگوریتم پیشنهادی را با حل مثال های عددی مورد ارزیابی و تأیید قرارگرفته است. این مثال های عددی برطبق نمونه موردی از صنعت تولید لوازم خانگی است. پس از حل مسئله با نمونه موردی بیان‌شده، کارایی مدل و روش حل پیشنهادی در دنیای واقعی را امکان پذیر نشان داده است. با توجه به تفاسیری که بر روی نتایج محاسباتی صورت گرفته شد، برتری روش ارائه شده نسبت به دیگر روش های موجود را به اثبات رسانده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئله طراحی چیدمان پویا #سیستم حمل ونقل مواد #الگوریتم فرا ابتکاری #جستجوی همسایگی متغیر #شبیه سازی تبرید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)