پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سینا شکری [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]، احمد احمدی[استاد راهنما]، مجتبی عامری[استاد مشاور]
چکیده: سرریز جانبی یکی از معمول ترین سازه های کنترل و انحراف جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی و کانال های انتقال آب و فاضلاب است. جریان در سرریزجانبی مثالی ازجریان متغیر مکانی با کاهش دبی می باشد. سرریز جانبی لبه تیز مرکب مثلثی - مستطیلی از انواع سرریزهای جانبی می باشد. در این پژوهش اقدام به بررسی پارامتر های موثر بر ضریب دبی سرریزهای جانبی شامل شیب طولی کانال (S_0)، عدد فرود جریان، نسبت ارتفاع وزنی تاج سرریز به عمق جریان، نسبت طول سرریز به عمق جریان در بالادست سرریز گردید. بررسی نتایج آزمایشگاهی سه شیب مختلف 0.001، 0.002، 0.003 در شرایط زیر بحرانی نشان داد تأثیر شیب طولی کانال بر مقادیر دبی محاسباتی ناچیز بوده و حذف آن از آنالیز ابعادی تأثیری بر دقت محاسبات سرریز جانبی لبه تیز مثلثی مستطیلی نداشته است. با استفاده از آنالیز ابعادی و روش رگرسیون غیرخطی، ضریب دبی تعیین و مقایسه نتایج حاصل از ضرایب دبی محاسباتی با داده های آزمایشگاهی نشان دهنده ی دقت بالای آن در تخمین دبی عبوری از سرریز جانبی مرکب است. جهت کاهش هزینه اقتصادی و زمانی، با استفاده از نرم افزار FLOW-3D به شبیه سازی سرریز جانبی لبه تیز مرکب مثلثی _ مستطیلی پرداخته و در این شبیه سازی از مدل آشفتگی RNG K-ε استفاده شده است. هدف از این تحقیق مقایسه نتایج به دست آمده از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بر اساس میزان دبی عبوری از روی تاج سرریز می باشد. نتایج نشان داد که میزان خطای بین نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بین 0.83 تا 1.44 می باشد که این میزان نشان دهنده ی تطابق مناسب و مؤید صحت مدل سازی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز جانبی مرکب #ارتفاع وزنی تاج #شیب طولی کانال #تحلیل ابعادی #مدل آزمایشگاهی #جریان زیربحرانی #FLOW-3D #مدل آشفتگی RNG K-ε

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)