پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حسین مرشدلو [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: سرریزهای جانبی به طور گسترده ای در مهندسی هیدرولیک، آبیاری، و کاربردهای مهندسی محیط برای تنظیم و اندازه گیری جریان، مورد استفاده قرار می گیرند. جریان در سرریز جانبی مثالی از جریان متغیر مکانی (SVF ) با کاهش دبی می باشد. جریان خروجی از سرریز جانبی به دلیل تغییرات در پروفیل سطح جریان به صورت سه بعدی می باشد. مطالعه ی حاضر به سرریز جانبی مستطیلی قرار گرفته در کانال افقی مستطیلی با ارتفاع آب پایه ی صفر محدود می گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت به شبیه سازی سرریز جانبی پرداخته و در این شبیه سازی از مدل های آشفتگی k-ε ، RNG k-ε، k-ω استفاده شده است. برای تحلیل سطح آزاد جریان از مدل شبیه سازی جریان چند فازی حجم سیال (VOF) استفاده کرده. هدف از تحقیق حاضر تعیین پارامتر های مختلف جریان از قبیل توزیع بردار های سرعت، پروفیل سطح جریان، ناحیه ی جدایی جریان، ناحیه ی رکود، و صفحه تقسیم کننده جریان، با استفاده از مدل های آشفتگی ذکر شده، و تعیین مدل آشفتگی بهینه می باشد. برای صحت سنجی نتایج حاصل از مدل های عددی با مدل آزمایشگاهی دانشگاه کنکوردیا مقایسه شد. در تعیین اکثر پارامترهای جریان برای سرریز جانبی، تمام مدل های آشفتگی توانستند نتایج قابل قبولی ارائه دهند. تفاوت نتایج این مدل ها بیشتر در تعیین ناحیه جدایی جریان مشهود بود که مدل k-ε اصلا موفق به انجام این کار نشد و مدل آشفتگی RNG k-εتنها توانست نقطه ابتدایی و عرض ناحیه جدایی جریان را تعیین کند. اما مدل k-ω توانست به خوبی ناحیه جدایی جریان را شبیه سازی کند و در مقایسه با مدل آزمایشگاهی نتایج قابل قبولی را ارائه دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز جانبی #مدل آشفتگی #پروفیل سطح آزاد جریان #انسیس فلوئنت #روش حجم سیال (VOF)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)