پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهره اسمعیل زاده [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]
چکیده: پرش هیدرولیکی نقش مؤثری در استهلاک انرژی جنبشی جریان در پایین دست سازه های آبی در حوضچه های آرامش ایفا می کند. زبری کف حوضچه و شیب معکوس عامل مهمی در کاهش طول و عمق ثانویه و نیز افزایش افت انرژی توسط پرش هیدرولیکی می باشند. در این مطالعه اثر فاصله زبری های مثلثی و شیب کف معکوس در کانال بر روی مشخصات پرش آبی به صورت آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها برروی بستر صاف و بستر موج دار مثلثی با فاصله صفر و 2 سانتی متر و همچنین اعمال سه نوع شیب معکوس در فلومی با مقطع مستطیلی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود بررسی و سپس مدل سازی در نرم افزار فلوئنت انجام شد. فلوم دارای عرض 08/0 متر و عمق 3/0 متر و طول 5 متر بود. 45 آزمایش در محدوده اعداد فرود 3 تا 11 انجام شد. در همه آزمایش ها مشخصات اصلی پرش هیدرولیکی شامل عمق اولیه و ثانویه پرش و طول پرش اندازه گیری شد و همچنین پارامترهای هیدرولیکی به صورت تابعی از عدد فرود تعیین شد. سپس پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل آشفتگی k-ɛ استاندارد و به کارگیری نرم افزار دینامیک محاسباتی فلوئنت به صورت دوبعدی شبیه سازی گردید. مقایسه نتایج به دست آمده نشان داد عمق ثانویه و طول جهش آبی در بستر زبر با شیب معکوس نسبت به بستر صاف و بدون شیب، به طور متوسط به ترتیب 12 و 14 درصد کاهش داشته اند. همچنین افت انرژی افزایش می یابد که با افزایش عدد فرود این روند شدیدتر می گردد و به طور متوسط افزایش 13 درصد را نشان می دهد. پروفیل های بی بعد سطح آب از یکنواختی چشمگیری برخوردار و برهم منطبق می باشند و می توان آن ها را به صورت یک منحنی بی بعد نمایش داد. نتایج نشان داد که مدل استفاده شده برای پیش بینی پروفیل سطح آب در پرش هیدرولیکی روی بستر زبر مثلثی شکل مناسب بوده و خطای نسبی متوسط مقادیر سطح آب به دست آمده از مدل-های عددی و اندازه گیری شده 2 تا 7 درصد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرش هیدرولیکی #جزء حجم سیال #مدل آشفتگی K-ε #زبری مثلثی #شیب معکوس #فلوئنت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)