پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مریم رباط سرپوشی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا مفهوم مجموعه خودتوان های مثلثی چپ برای یک حلقه را بیان می کنیم و رابطه بین خودتوان های مثلثی چپ یک حلقه و برخی از توسیع های آن حلقه را بررسی می کنیم. این خودتوان ها یک نمایش ماتریسی مثلثی تعمیم یافته برای یک حلقه تعیین می کنند. سپس حلقه های را مورد مطالعه قرار می دهیم. این خانواده شامل حلقه های (و بنابرین شامل همه حلقه های موروثی که نیم ابتدائی یا نوتری راست هستند) می باشد. برای یک حلقه ، توسیع هایی از آن را که یک نمایش ماتریسی مثلثی تعمیم یافته دارند به طوری که حلقه های روی قطر اصلی آنها اول هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمایش ماتریسی مثلثی تعمیم یافته #توسیع یک حلقه #توسیع مرکزی #توسیع نرمالگر #توسیع شبه نرمالگر #PWD #PWP #حلقه شبه بئر اصلی #حلقه شبه بئر #خودتوان نیم مرکزی #بعد مثلثی #خودتوان مثلثی #حلقه u.p- منوئیدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)