پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نسرین صمدی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]، فیروز قاسم زاده [استاد مشاور]
چکیده: برای جلوگیری از خسارت ناشی از انرژی زیاد آب در جریان های فوق بحرانی و نیز به منظور از بین بردن انرژی جنبشی اضافی در چنین جریان هایی از سازه هایی تحت عنوان مستهلک کننده انرژی در پایین دست این‌ گونه جریان ها استفاده می شود. از جمله سازه های مستهلک کننده انرژی می توان به حوضچه های آرامش اشاره نمود که با تشکیل جهش هیدرولیکی و عملکرد ضمایم حوضچه، مقدار انرژی موجود را کاهش می دهند. در این مطالعه به شبیه سازی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح زبر با بلوک های یکپارچه ذوزنقه ای قائم با استفاده از نرم افزار Flow-3D و به کارگیری مدل ε-k پرداخته شد. در مجموع ۴۰ آزمایش عددی با دبی های مختلف در محدوده اعداد فرود 3.88 تا 12.01 با عمق اولیه 1.55 سانتیمتر انجام گردید. آنالیز داده ها نشان داد که پروفیل سطح جریان در پرش هیدرولیکی برای تمام شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار Flow-3D مشابه یکدیگر هستند. همچنین مقایسه نتایج به دست آمده از حل عددی و آزمایشگاهی نشان داد که مقادیر عمق ثانویه نسبی، طول پرش هیدرولیکی و طول ناحیه غلطاب شبیه سازی شده و آزمایشگاهی به نسبت باهم سازگار هستند. افزایش فاصله بین زبری ها باعث کاهش عمق ثانویه به میزان ۱۰ درصد گردید، همچنین طول پرش هیدرولیکی با افزایش فاصله بین زبری ها 6.4 تا 22.8 درصد کاهش یافت و طول غلطاب نیز با افزایش فاصله بین زبری ها کاهش یافت. توزیع بدون بعد سرعت در پرش هیدرولیکی به ازای تمامی اعداد فرود یکسان و مشابه بود. همچنین افزایش ارتفاع و فاصله زبری روی بستر باعث کاهش سرعت در نزدیکی بستر، افزایش تنش برشی و در نتیجه افزایش شیب خط توزیع سرعت در نزدیک بستر شد. در بسترهای زبر افت نسبی انرژی پرش هیدرولیکی با افزایش عدد فرود اولیه افزایش می یابد. به ازای اعداد فرود یکسان افت نسبی انرژی در بسترهای زبر بیشتر از بسترهای صاف است. تغییر ارتفاع و فاصله بین زبری ها باعث افزایش مقدار افت نسبی انرژی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرش هیدرولیکی #سطوح زبر #نرم افزار Flow-3D #مدل ε-k #عمق ثانویه #طول پرش هیدرولیکی #طول ناحیه غلطاب #توزیع سرعت #افت نسبی انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)