پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرشاد کوهستانی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد مشاور]
چکیده: حفاری به عنوان اولین مرحله در استخراج معادن روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا، پیش بینی سرعت حفاری در پیشروی حفاری، برنامه ریزی معدن و پیش بینی خصوصیات سنگ، تعیین زمان تعویض سرمته و کاهش هزینه های معدن کاری بسیار ضرروری است. با توجه به اهمیت این موضوع هدف اصلی این پایان نامه ناحیه بندی ناحیه استخراجی معدن از دیدگاه قابلیت حفاری و سرعت حفاری توده سنگ های موجود با استفاده از روش عکس فاصله است. در این پایان نامه ابتدا پارامترهای تأثیرگذار بر قابلیت حفاری بر اساس تحقیقات و مطالعات پیشین از مقالات و متون علمی موجود مورد بررسی قرار گرفت و مهم ترین پارامترهای مؤثر بر قابلیت حفاری و سرعت حفاری شناسایی شد. با توجه به این که سرعت حفاری به پارامترهای مختلفی متکی است، بر این اساس از اندیس قابلیت حفاری توده سنگ (RDi)، که متشکل از پارامترهای مؤثر بر سرعت حفاری است؛ به عنوان روشی مناسب برای ناحیه بندی استفاده شده است. در ادامه برای بررسی و ارزیابی توده سنگ های معدن مارن 1 شرکت سیمان شرق، پارامترهای اندیس قابلیت حفاری توده سنگ منطقه مورد مطالعه به صورت صحرایی و آزمایشگاهی برداشت و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفت و امتیاز RDi برای هر الگو تعیین شد. همچنین سرعت حفاری هر الگو ثبت و سرعت متوسط حفاری برای هر الگو محاسبه شد. سپس ارتباط بین پارامترهای مؤثر بر قابلیت حفاری و سرعت حفاری و همچنین ارتباط بین اندیس قابلیت حفاری توده سنگ با سرعت حفاری مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که بین اندیس قابلیت حفاری توده سنگ و سرعت حفاری رابطه خوبی برقرار است و از این رابطه برای پیش بینی سرعت حفاری استفاده شده است. در مرحله بعد، توده سنگ های منطقه مورد مطالعه به 52 ناحیه تقسیم و پارامترهای کمی طبقه بندی RDi به روش عکس فاصه تخمین زده شدند. همزمان با تخمین پارامترهای کمی، پارامترهای کیفی طبقه-بندی RDi نیز برداشت شدند. سپس امتیاز RDi برای هر ناحیه تعیین شد که بر این اساس توده سنگ-های در برگیرنده منطقه مورد مطالعه به دو کلاس متوسط و متوسط - تند بر اساس سرعت حفاری طبقه-بندی شدند. در انتها با استفاده از نرم افزار GIS منطقه مورد مطالعه بر اساس اندیس قابلیت حفاری توده سنگ و سرعت حفاری ناحیه بندی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادن روباز #پیش بینی سرعت حفاری #اندیس قابلیت حفاری توده سنگ (RDi) #ناحیه بندی #توده سنگ های معدن مارن 1 شرکت سیمان شرق #نرم افزار GIS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)