پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهران طیاری ایلاغی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اینکه فرایند حفاری در معادن یک مرحله هزینه‌بر است و از نظر فنی یک مرحله حیاتی در عملیات انفجار به شمار می‌رود، این فرایند نیازمند بهینه‌سازی و بررسی‌های زیاد است و در هر معدن با توجه به شرایط خاص آن این فرایند باید جداگانه انجام شود و نتایج مختص همان مکان است. با توجه به تحقیقات انجام شده از سال 1946 تا سال 2020 در زمینه طبقه‌بندی مهندسی توده سنگ‌ها قابلیت حفاری و روابط ارائه شده در این زمینه مورد بررسی قرارگرفت و نهایتا شاخص RDi با توجه به اینکه تمامی پارامترهای اثرگذار بر خواص سنگ را شامل می‌شود به‌عنوان شاخص منتخب جهت ارزیابی پیش بینی سرعت حفاری در نظر گرفته شد. در این تحقیق فرایند حفاری بر اساس برداشت‌های میدانی و آزمایش های مکانیکی‌سنگی تاثیرگذار در آن در معدن سنگ آهن گهرزمین مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه داده های بدست آمده با توجه به روش تجربی کارآمد RDi جهت پیش‌بینی سرعت حفاری توده سنگ در این معدن به کار برده شد. در این مطالعه تعداد 30 نمونه از 14 محدوده در پیت معدن برداشت شد و سپس با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش ها و بررسی‌ها تعداد 4 ناحیه تاثیرگذار در سرعت حفاری مشخص شد که مطابق شاخص RDi ناحیه‌های معدن سنگ آهن گهرزمین در دو دسته شامل: 1) ناحیه سرعت حفاری متوسط و 2) ناحیه سرعت حفاری آهسته-متوسط تقسیم می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: پیش‌بینی سرعت حفاری #شاخص قابلیت حفاری توده‌سنگ RDi #زون‌بندی #معدن سنگ آهن گهرزمین.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)