پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی اصغر کهنه [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: عملکرد صحیح و مطلوب یک سیستم تولید در معدن، مستلزم فعالیت صحیح و دسترسی بالای تجهیزات فعال در سیستم می باشد. وقوع خرابی در تجهیزات می تواند هزینه های بسیار بالایی را در برداشته باشد. به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم، کمینه سازی هزینه ها، افزایش عمر مفید ماشین آلات و جلوگیری از کاهش و قطع تولید ناشی از خرابی ماشین آلات، فاکتور مهم قابلیت اطمینان بررسی می شود. با استفاده از قابلیت اطمینان می توان وضعیت کاری تجهیزات را کنترل کرد. به منظور نگهداشتن این ماشین آلات در سطح دسترسی و ایمنی مناسب و کاهش ریسک تولید (میزان تولید از دست رفته)، انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات(نت) روی ماشین آلات با تاکید بر حفظ قابلیت اطمینان در یک سطح خاص، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق، معدن سنگ آهن سیریز 1 (سادات 5) به صورت یک سیستم تولید شامل زیرسیستم های حفاری، بارگیری و باربری در نظر گرفته شده است. با جمع آوری داده های مربوط به خرابی های هر زیرسیستم و انجام تحلیل های آماری روی این داده ها، تابع چگالی احتمال خرابی هر ماشین مشخص و سپس قابلیت اطمینان هر زیر سیستم تعیین شده است. با توجه به ارتباط موازی بین زیرسیستم ها، قابلیت اطمینان سیستم های حفاری، بارگیری و باربری محاسبه شده است. قابلیت اطمینان سیستم حفاری پس از 50 ساعت به نصف کاهش یافته و بعد از 300 ساعت به صفر می رسد. سیستم های بارگیری و باربری شرایط بهتری داشته و به ترتیب بعد از حدود 900 و 1100 ساعت فعالیت، قابلیت اطمینان آن ها به صفر نزدیک می شود. با توجه به ارتباط سری بین سیستم حفاری، بارگیری و باربری، قابلیت اطمینان سیسستم تولید همزمان با سیستم حفاری و پس از 300 ساعت فعالیت صفر می شود. بنابراین بهبود شرایط عملیاتی سیستم حفاری می تواند وضعیت عملکرد سیستم تولید را ارتقا دهد. به منظور تعیین احتمال بازگشت زیرسیستم های بحرانی به شرایط عملیاتی و کاری، قابلیت تعمیرپذیری این زیرسیستم ها نیز محاسبه شده است. با توجه به مدل های قابلیت -اطمینان، برنامه زمانی نت پیشگیرانه برای حفظ عملکرد هر زیر سیستم در سطح اطمینان 70% ارائه و سپس تأثیر این زمان بندی روی قابلیت اطمینان سیستم ها بررسی شد. بعد از اجرای برنامه نت پیشگیرانه، قابلیت اطمینان سیستم باربری در تمام مدت فعالیتش تا 100% بهبود می یابد. برای سیستم های حفاری، بارگیری و سیستم تولید نیز، قابلیت اطمینان بهبود یافته و مقدار آن برای این سیستم ها به ترتیب بین مقادیر 93تا 100%، 99 تا 100%و 93 تا 100 درصد در تمام مدت فعالیت، تغییر می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابلیت اطمینان #سیستم تولید معدن #نت پیشگیرانه #قابلیت تعمیر #معدن سنگ آهن سیریز 1 (سادات 5)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)