پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سعید مطهری زاده [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد مشاور]
چکیده: بهره برداری از معادن نیازمند سرمایه گذاری بالایی است که در صورت شناخت نادرست عوامل مؤثر بر پروژه، ممکن است این سرمایه گذاری با شکست همراه شود. یکی از مهم‌ترین خصوصیات کانسارهای فلزی عیار است که به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا در حوزه ی اکتشافات این معادن اطلاعات عیاری جامعی از وضعیت کانسار در اختیار نخواهد بود. در این مطالعه به منظور ایجاد مجموعه ای از مدل های عیاری ماده ی معدنی بر خلاف مدل تخمینی برای کانسار سنگ آهن سیریز از روش شبیه سازی زمین آماری استفاده شده است. میزان ذخیره ی ماده ی معدنی حاصل از مدل تخمینی 4/23 میلیون تن با عیار متوسط 666/32 درصد و مقدار متوسط این ذخیره برای مدل های حاصل از شبیه سازی زمین آماری 191/23 میلیون تن با عیار متوسط 680/32 درصد می باشد که بیش تخمینی 9/0 درصدی مدل تخمینی را نشان می دهد. با ساخت مدل اقتصادی برای هر یک از مدل های عیاری و مدل تخمینی، محدوده ی نهایی برای هر یک از مدل های عیاری تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان از کمتر بودن نتایج مدل تخمینی نسبت به مقادیر میانگین مدل های حاصل از شبیه سازی در مقادیر میزان ارزش خالص فعلی و میزان باطله برداری معادل37/2 درصد و 31/1 درصد دارد. اما مقدار ماده ی معدنی قابل استخراج و میزان هزینه ی تولید به ازای واحد فلز بازیابی شده برای مدل های تخمینی نسبت به مدل های حاصل از شبیه سازی به میزان 64/16درصد و 9/2درصد بیشتر است. با استفاده از نتایج حاصل، ریسک در سرمایه به صورت کمی بیان می شود تا سرمایه گذار با حاشیه ی امنیت بیشتری به فعالیت بپردازد. در این بین میزان ارزش خالص فعلی به عنوان مهم‌ترین شاخصه ی هر محدوده ی نهایی مطرح است که جذابیت پروژه را برای سرمایه گذار تعیین می کند میانگین ارزش خالص فعلی برای محدوده های نهایی حاصل از مدل های شبیه سازی شده 97/78 میلیون دلار می باشد که این مقدار برای محدوده ی نهایی حاصل از مدل تخمینی 10/77 میلیون دلار می باشد. با توجه به محدوده های نهایی مدل های شبیه سازی شده و مدل تخمینی ناپایداری پوسته نهایی مدل تخمینی نسبت به عدم قطعیت عیاری به وضوح قابل مشاهده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدم قطعیت عیار- تغییرات عیار- شبیه سازی زمین آماری- شبیه سازی گاوسی متوالی- تحلیل ریسک- معدن سنگ آهن سیریز- معدن سنگ آهن سادات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)