پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سجاد طالش حسینی [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، امید اصغری [استاد مشاور]
چکیده: شناسایی مناطق با پتانسیل احتمالی از اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی است. در صورت وجود چنین مناطقی، تشخیص مناطق آنومال اهمیت پیدا می کند. در تحقیقات ژئوشیمیایی برای تشخیص این مناطق، همواره تعیین حداقل مقدار آنومالی یا حدآستانه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های آماری مختلفی برای جداسازی و تشخیص محدوده های آنومال از زمینه ارائه شده است. این روش ها به طورکلی به دو گروه ساختاری و غیرساختاری تقسیم بندی می شوند. در این پایان نامه از روش های آماره فضایی U و مدلسازی نمودار احتمال که از جمله روش های ساختاری است، استفاده گردید. روش های ساختاری با در نظر گرفتن موقعیت نقاط نمونه برداری و ارتباط فضایی آنها و بر خلاف روش غیرساختاری بدون نظر کارشناس به بررسی آماری داده ها پرداخته و اقدام به جداسازی زیرجوامع و تشخیص مناطق آنومال می نماید. نکته قابل توجه در داده های ژئوشیمیایی این است که این داده ها به علت حضور داده های پرت و همچنین وجود چولگی در توزیع آن ها معمولاً به صورت داده های ترکیبی، دارای سیستم عددی بسته که متشکل از چند متغیر می باشند و مجموع مقادیر متغیرها معمولا ثابت و برابر واحد است، مطرح می شوند. این امر سبب می شود که اگر مقدار یکی از این متغیرها افزایش یابد، مقادیر سایر متغیرها به ناچار باید کاهش یابند. با محاسبه ضریب همبستگی این داده ها می توان یک افزایش غیر واقعی وکاذب در مقادیر را دریافت کرد. در نتیجه نمی توان روش های آماری استاندارد را برروی آن ها پیاده سازی نمود. لذا ابتدا باید داده ها را از این حالت خارج کرد و سپس برروی این داده ها سایر کارهای آماری و زمین آماری را پیاده سازی نمود. روش های گوناگونی برای باز کردن سیستم داده ها بیان شده اند. در این پژوهش از روش های تبدیل لگاریمتی افزایشی، تبدیل لگاریمتی میان مرکز و تبدیل لگاریمتی ایزومتریک برای این منظور استفاده گردید. از آنجا که در کارهای معدنی نسبت نمونه های برداشت شده به محیط مورد مطالعه بسیار کوچک می باشد، لذا در اختیار داشتن حالت های مختلف از کانسار به جای یک تصویر میانگین کمک بسیار زیادی در مدلسازی کانسار می نماید. شبیه سازی های زمین آماری مدل های مختلفی از کانسار با درصد احتمال رخداد هر کدام را می توانند تولید کنند. شبیه سازی های زمین آماری الگوریتم ها متنوعی دارند که هر کدام در شرایط خاص بهترین جواب را در اختیار می گذارند. اما قابل اجرائی-ترین روش برای تفسیرکه دارای انعطاف پذیری بالایی است، روش شبیه سازی گاوسی متوالی می-باشد. در این پژوهش پس از برداشت سیستماتیک داده های لیتوژئوشیمیایی توسط سازمان زمین شناسی کشور از منطقه باغ غلوم کرمان، با استفاده از تبدیلات بر روی عناصر تجزیه شده، عناصر از سیستم عددی بسته به سیستم عددی باز تبدیل شده اند. با استفاده از واریوگرافی بر روی داده های باز شده جهت ناهمسانگردی برای عناصر مشخص و سپس در این جهات شبیه سازی انجام گرفت. برروی داده های شبیه سازی با استفاده از روش آماره فضایی U به جداسازی مناطق آنومال از زمینه پرداخته شد. نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش مدل سازی نمودار احتمال برای رسیدن به نتایج دقیق تر مقایسه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مناطق آنومال آماره فضاییU #مدل سازی نمودار احتمال #داده های ترکیبی #سیستم عددی بسته و باز #شبیه سازی زمین آماری #شبیه سازی گوسی متوالی #باغ غلوم کرمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)