پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد مهدی میرزایی حسینی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: این تحقیق با هدف اوﻟﻮﯾﺖ‌بندی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی‌های تجدیدپذیر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ صورت گرفته است. در این مطالعه موردی، عملکرد 5 منبع انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی برق آبی، انرژی زیست توده و انرژی زمین گرمایی براساس 23 معیار در سه منطقه بیابانی، معتدل و کوهستانی بررسی شده است. برای وزن‌دهی به معیارها از روش CRITIC و برای اولویت‌بندی منابع انرژی تجدیدپذیر از روش‌های ARAS و WASPAS استفاده گردیده و درنهایت، نتایج محاسبات این دو روش باهم مقایسه شده‌اند تا از صحت نتایج، اطمینان حاصل گردد. براساس نتایج به دست آمده این دو روش، در مناطق بیابانی، انرژی خورشیدی بهترین منبع انرژی تجدیدپذیر است، در مناطق کوهستانی، انرژی بادی بهترین منبع انرژی تجدیدپذیر است و در مناطق معتدل، انرژی خورشیدی، بهترین منبع انرژی تجدیدپذیر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اﻧﺮژی‌های تجدیدپذیر #انرژی بادی #انرژی خورشیدی #انرژی برق آبی #انرژی زیست توده #انرژی زمین گرمایی #مناطق بیابانی #مناطق معتدل #تصمیم‌گیری چندمعیاره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)