پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سیما حمزه لویی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، الله یار خوجم لی [استاد مشاور]
چکیده: عمق نفوذ بالای میدان های الکترومغناطیس در روش مگنتوتلوریک و همچنین کم هزینه بودن این روش و از طرفی وجود زون های دگرسانی هیدروترمال در اطراف مخازن زمین گرمایی باعث شده است تا از این روش در اکتشاف ساختارهای مرتبط با منابع زمین گرمایی، بعد از یک سری مطالعات اولیه، استفاده شود. منطقه آذربایجان به علت قرار گرفتن در نوار ولکانیکی ترشیری از یک سو و فراهم شدن شرایط اقلیمی از سوی دیگر یکی از مناطق مستعد برای بهره گیری از این انرژی است. هدف از انجام این تحقیق پردازش، مدل سازی یک و دو بُعدی و تفسیر داده های مگنتوتلوریک ناحیه شمال سبلان جهت اکتشاف مخزن زمین گرمایی و تعیین عمق احتمالی این مخزن می باشد. برای نیل به این هدف وارون سازی یک و دو بُعدی داده های مگنتوتلوریک انجام گرفت و نتایج حاصل از مدل‌سازی با سایر اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت. با انجام مدل سازی یک و دو بُعدی که بر روی داده های MT منطقه با وسعت 42 کیلومتر مربع صورت گرفت و همچنین بر اساس نتایج مدل سازی ها که به صورت مقاطع و نقشه های مقاومت ویژه تهیه شده اند، موقعیت زون های دگرسان شده، پوش رسی و همچنین موقعیت مخزن احتمالی در منطقه مشخص شد. به طوری که پوش رسی در عمق تقریبی 1000 متری از سطح زمین و مخزن احتمالی در عمق تقریبی 2000 متری از سطح زمین قرار دارند. گسترش جانبی این مخزن به سمت غرب منطقه می باشد. همچنین نتایج مدل سازی ها محل بالا آمدگی سیالات و گازهای داغ را در منطقه نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتوتلوریک #وارون سازی #انرژی زمین گرمایی #پوش رسی #مخزن زمین گرمایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)