پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
میلاد گلی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مواردی که در مطالعات پیش از تولید در مخازن نفتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین نگرانی بسیار مهم در حین تولید نیز به شمار می‌رود موضوع نشست سطح زمین در زمان تولید است برداشت از مخازن در سایت های مختلف، منجر به روندهای مختلفی از فرونشست شده است. از سوی دیگر میزان تزریق در مخزن نیز در وهله اول بر تولید مخزن موردنظر تأثیر گذاشته و در وهله دوم موجب تغییر در روند فرونشست مخزن می شود. در این پژوهش ابتدا به بررسی روند تزریق و نشست معادل آن در مخزن لاست هیلز پرداخته شد و درادامه با استفاده از رابطه جدید ارائه شده در روش مدل مقاومت خازنی، به شبیه سازی مخزن مارون با در نظر داشتن اثر تزریق پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از شبیه سازی غیرخطی فشار سیال منفذی به افزایش دقت در نتایج منجر خواهد شد. همچنین نشست مخزن مارون بعد از گذشت نوزده سال از تزریق سیال و برداشت از مخزن به حداکثر مقدار هفت سانتی متر رسیده است و در این بین تا نهایت سه سانتی متر تورم را در سال های اولیه تزریق تجربه کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مخزن مارون؛ مخزن لاست هیلز؛ شبیه سازی عددی؛ روش اجزای محدود؛ نشست مخزن؛ مدل مقاومت خازنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)