پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی اصغر حیدری [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد مشاور]
چکیده: نتایج بررسی‌ها نشان داد روش ایتون در میدان مارون با ثابت نمایی 2/2 و در میدان آغاجاری با ثابت نمایی 5/1 قابل استفاده است. همچنین نتایج روش های ترکیب اطلاعات بیانگر برتری روش ایتون سپس روش پارامترهای حفاری ایتون و در آخر روش باورز در میدان مارون می‌باشد. از جمله مهم ترین سازندهای مناطق نفت خیز جنوب ایران، سازند گچساران است؛ که به‎عنوان پوش‌سنگ سازند آسماری عمل می کند. به علت شرایط خاص ژئومکانیکی و سنگ‎شناسی، تخمین و تهیه مدل فشاری در آن همواره چالش آفرین بوده است. در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی، اطلاعات زمین‌شناسی، سرعت VSP و پارامترهای حفاری در 3 چاه میدان نفتی آغاجاری و مارون، مدل فشاری با استفاده از روابط گوناگون برای سازند گچساران ارائه شود. برای انجام این مهم، نخست با استفاده از داده‎های سرعت در مقابل چگالی مکانیسم ایجاد فشار بالا بررسی شد؛ که نتیجه امر بیانگر وجود تحکیم نامتوازن به عنوان مکانیسم اصلی ایجاد فشار بالا در میدان‌های موردمطالعه می‌باشد. با توجه به مکانیسم شناسایی‌شده، از روش‎های تحلیلی ایتون و فرم ساده روش باورز و همچنین روش تخمین مبتنی بر پارامترهای حفاری ایتون محاسبه فشار منفذی انجام شد و نتایج حاصل از روش های فوق با وزن گل و شواهد و گزارش‌های حفاری اعتبارسنجی شد. در پایان نیز از زبان برنامه‌نویسی Matlab و کدهای مربوط به روش های ترکیب اطلاعات، برای ترکیب نتایج تخمین‎ فشار به روش‌های مختلف، به‎منظور رسیدن به پاسخی مطلوب و قابل‌تعمیم، استفاده شد. فشار منفذی به عنوان فشار سیال داخل حفرات سنگ شناخته می شود؛ که از پارامترهای مهم در مدل‌سازی ژئومکانیک است. دقت در پیش بینی فشار منفذی باعث می شود تا وزن گل بهینه و نقاط پاشنه لوله های جداری به‎درستی انتخاب شود. بنابراین، تخمین صحیح فشار منفذی ضمن افزایش ایمنی در جلوگیری از فروپاشی دیواره چاه، در بهینه‎سازی هزینه‎ها و حفاری اقتصادی نقش مؤثری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشار منفذی #میدان آغاجاری #میدان مارون #سازند گچساران #روش ایتون #روش باورز #روش پارامترهای حفاری ایتون #OWA #سوگنو و چوکویت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)